බුද්ධිමත් අවදානය පිණිසයි

විශ්වාසවන්තයිනි! (ඉස්ලාම් විරෝධි) ඔවුහු නුඹලාට හිංසා පීඩා කිරීම ස්වල්ප වශයෙන්වත් අඩු නොකරන්නෝය.

නුඹලා දුක් විඳිනු දකින්නට ඔවුහු කැමැත්තය.

ද්වේශය ඔවුන්ගේ මුවින්ම නියතවශයෙන්ම හෙළි විය.

එහෙත් ඔවුන් තමන්ගේ හදවත් තුළ සඟවාගෙන ඇති දෑ ඊටත් වඩා බෙහෙවින් දරුණුය.

අප විසින් (ඒ පිළිබද වූ ශුද්ධ වූ කුර්ආන් පාඨ) ආයාත් නුඹලාට පැහැදිළි කරන ලද්දේය. (ඔවුන් හා සම්බන්ධකම් පැවැත්වීමේ අවදානම) නුඹලා අවබෝධ කරගන්නේ නම්.

ශුද්ධ වූ කුර්ආන් 3-118

අන්තර්ජාලයෙන්

2017/11/17 ගාල්ල ගිංතොට ප්‍රහාරය

2014/06/15 බේරුවල ප්‍රහාරය

2014/06/15 අලුත්ගම ප්‍රහාරය

ලිපි පෙලගැස්ම