0

ෂියා සහ සුන්නි අතර වෙනස කුමක්ද​? මෙම වෙනසට හේතු සාධක වූ කරුණු මොනවාද​? අබුබක්කර් (රලි), උමර් (රලි) යනු ශ්‍රේෂ්ඨ සහාබිවරුන් වන අතර මොන යම් කාරණා නිසා ෂියාවරුන් ඔවුන්ව ප්‍රතික්‍ෂේප කලේද​? මෙහි ඉතිහාසය දැන් ගැනීමට කැමත්තෙන් සිටිමි. අල්ලාහිගේ ආශිර්වාදය ඔබ සැමට ලැබේවේවා!

ඉදිරිපත් කිරීම – යුෂ්රි