0

ස්වයං වින්දනයේ යෙදීම ඉස්ලාමයට අනුව වරදක්ද? (අවුල් නම් ප්‍රතිචාරය මකා දමන්න)   ඉදිරිපත් කිරීම – මොහොමඩ්