• 
 • හදීස් කලාව – 04 ලයීෆ් හදීස්

  හදීස් කලාව පිලිබදව කථා කරන ලිපි මාලාව තුල මීට ඉහත හදීස් කලාව පිලිබදව විමසුමක් යන ලිපිය තුලින් හදීස් කලාව යනු කුමක්ද? යන්නත් ඉන්පසු ‘හදීස් කලාව – 01 සහීහ් හදීස්’ යන ලිපිය තුලින් හදීස් කලාවේ ‘සහීහ්’ යන රීතිය ගොඩනැඟී ඇත්තේ කවර ආකාරයට ද යන්නත්, අනතුරුව හදීස් කලාව – 02මවුලු හදීස් හදීස්’ යන ලිපිය තුලින් හදීස් කලාවේ…

  ඉදිරියට කියවන්න...
 • 
 • ලොව විශිෂ්ටම පුද්ගලයන් හා මුහම්මද් (සල්) තුමා

  ලෝක ඉතිහාසය සැලකූවිට ඒ තුල නොමැකෙන චරිත ගණනාවක් පිලිබදව දීර්ඝ ලෙස කථා කල හැක. මෙවැනි චරිත විද්වතුන් විසින් විවිධ වූ නිර්ණායක යටතේ පෙලගැසීමන් කරන ආකාරයත්, ඒවා ප්‍රමුඛතාගත කරන ආකාරයත් කලින් කලට අපට දැකගත හැක. එවැනි පෙලගැසීමන් පිලිබදව ‘යහමඟ’ අඩවිය මීට පෙර අවස්ථා ගණනාවකදීම කරුණූ සාකච්චා කොට ද ඇත. ඒ අතුරින් මයිකල් එච් හාට් (Michael H….

  ඉදිරියට කියවන්න...
 • 
 • හදීස් කලාව – 03 මත්රූක් හදීස්

  හදීස් කලාව පිලිබදව කථා කරන ලිපි මාලාව තුල මීට ඉහත හදීස් කලාව පිලිබදව විමසුමක් යන ලිපිය තුලින් හදීස් කලාව යනු කුමක්ද? යන්නත් ඉන්පසු ‘හදීස් කලාව – 01 සහීහ් හදීස්’ යන ලිපිය තුලින් හදීස් කලාවේ ‘සහීහ්’ යන රීතිය ගොඩනැඟී ඇත්තේ කවර ආකාරයට ද යන්නත්, අනතුරුව හදීස් කලාව – 02මවුලු හදීස් හදීස්’ යන ලිපිය තුලින් හදීස් කලාවේ…

  ඉදිරියට කියවන්න...
 • 
 • දිව්‍ය වැකි කියන සාතාන්ගේ සහකරුවෝ

  ‘ආගම දහම මනුෂ්‍ය යහපත සදහාමය‘ මෙය ලෝකයේ සියළු ආගමිකයින් පිලිගන්නා පොදු සත්‍යයකි. නමුත් මනුෂ්‍යා මේ ‘යහපත‘ තමා වෙත ලඟාකර ගැනීම සදහා යොදා ගන්නා ක්‍රමවේද හා ඒ තුලින් දිනාගැනීමට යන අරමුණු අනුව මෙය ප්‍රධාන කොටස් දෙකකට බෙදා කථා කලහැක. එනම්, වංක ලෙස පුද්ගල හෝ සංවිධානාත්මක පටු අරමුණූ දිනාගැනීමට ආගම දහම යොදාගැනීම, අවංක ලෙස මිනිස් සමාජයේ මෙලොව…

  ඉදිරියට කියවන්න...

Contact Person WhatsApp