'ඔබට වඩාත් ආකර්ශණිය ලෙසත්, පහසුවන ලෙසත් 'යහමග' අඩවීන් ඉදිරිපත් කිරීමේ අරමුණින් මෙම 'යහමග', 'යහහමුව' සහ 'ශ්‍රී-කුර්ආන්' යන වෙබ් අඩවිවල යම් යම් වෙනස් කිරීමන් මේ දිනවල සිදුකරමින් පවතී. මේ හේතුව නිසා ඔබට සිදුවන අපහසුතාවය පිලිබදව කණගාටුව ප්‍රකාශ කර සිටින අතර පහත Link මඟින් ඔබට එම අඩවීන් වෙත පිවිසිය හැකි බවද තවදුරටත් මෙයින් දන්වා සිටිමි...

 

 

'යහමග' ලිපි කියවීමට පිවිසෙන්න...

www.blogs.yahamaga.com

 

 

'යහහමුව' සමාජ ජාල අඩවියට පිවිසෙන්න...

www.yahamaga.com

 

 

'ශ්‍රී-කුර්ආන්' අඩවියට පිවිසෙන්න...

www.sriquran.yahamaga.com