0
  1. ආදම් සහ ඒවගෙන් අප පැවතෙනවානම් විවිද පෙනුමැති ජාතීන් ලොව බිහිවී ඇත්තේඇයි. උදා: ජපන් ජාතිය, අප්රි්කානු, කොකේශීය, දෙමළ etc…
  2. දෙවියන් වහන්සේ ලොව මැවුවේ මෙයින් වසර කීයකට පෙරද?
  3. නවීන පුරාවිද්යා්ත්මක සොයා ගැනීම් වලින් හමුවන් ඩයිනෝසර් පොසිල, සහ ආදිකාලීන විවිද සත්වයින් ගේ පොසිල යනු මීට අවු: මිලියන 50, 60 උඩදී මිහිපිටජීවත් වුන සත්වයින් ගේ බැව් සොයා ගෙන ඇත. මේවා සහ දෙවියන් අතර සම්බන්ධයකුමක්ද?
  4. සුනමි ඛේදවාචයෙන් මියගිය ලක්ශ. 2 1/2 පමන වන ඉඳුනීසියානු මුස්ලිම්වරුඑසේ මියගියේ සර්ව බලදාරී අල්ලා ගේ කැමැත්තෙන් ද?
  5. උපතින්ම ගොලු, බිහිරි, අන්ද, අංග විකල, විකුර්ති ලක්ශන සහිත දරුවන්බිහිවන්නේ දෙවියන්ගේ කුමන කැමත්තකට අනුවද?
  6. සියල්ල සිදුවන්නේ සර්වබලදාරී දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්තෙන් නම්, ලෝකයේඉන්නා ඉස්ලාම් නොවන 4/5 ක මිත්යාේ දුෂ්ටිකයන් යනු දෙවියන්ට පාලනය කල නොහැකිපිරිසක්ද?
  7. ඉස්ලාම් දහම අදහන මුස්ලිම් වරුන් අතරම ගැටුම් වලින් දිනපතා 100 ගනන්ඉස්ලාම් භක්තිකයන් මියයන්නේ නම්, සර්වබලදාරී දෙවියන් මෙයට මැදිහත් නොවන්නේඇයි.
  8. මින්සුන් මෙලොවට බිහිවන්නේ දෙවියන් ගේ කැමැත්තට අනුව නම් එම දරුවන්උපතින් පසු වෙනත් ආගමක් අදහන්නේද දෙවියන් ගේ කැමත්තට අනුව නොවේද?පිලිතුරුබලාපොරොත්තු වෙමි.

පැනය යොමු කලේ – ?