0

මම පල්ලියට අධාරයක් සල්ලි මුදල් වලින් ලඟදි (දෙන්න) හිතාගෙන ඉන්නවා, මගේ කාරණාව ඉෂ්ට වුන නිසා. නමුත් මගේ යාලුවෙක් ගොඩාක් දුක් විඳිනවා අසනීපයකට පත් වෙලා, එයාලට දැන් සල්ලි ඕනේ ඒ ලෙඩේ හොඳ කරගන්න ඉන්දියාවට ගෙනියන්න. මගේ ප්‍රශ්නය මේකයි. මගේ ආධාර මුදල මේ තත්වයේ පල්ලියට දෙන එක හොඳයි ද? නැත්නම් මගේ යාලුවට එයාගේ ලෙඩේ හොඳ කරගන්න මේ මුදල දෙන එක හොඳයි ද? හැබැයි, මං නිය්යත් තිබ්බේ මගේ කාරණා ඉෂ්ට වුනොත් මේ මුදල පල්ලියට දාන්නයි. කොයි දේ කලොත් හොඳයිද? පල්ලියට බාගයක්, මගේ යාලුවට බාගයක් කලොත් හොඳයි ද? ඉක්මනට පිළිතුරු සපයන්න.

ඉදිරිපත් කිරීම – අස්වද් මොහොමඩ්