0

අපි කබර් එකක් ළඟ දුආ කරන්නේ නැහැ අනික නබිතුමා කබර් කඩන්න නෙමෙයි කිව්වේ, අලංකාර කරන්න. මුහම්මද් නබි තුමාගේ කබර් එකත් තියෙන්නේ පල්ලියේ ඇතුලේ. අනික මියගිය අය අසනවා කියල හදීස් තියෙනවනේ, අනික කුරානයේ 18-21 හි නබිවරුන්ගේ කබර් උඩ පල්ලි බැන්ද බවට? ඉතින් ඔබගේ ලිපිය වැරදි නේද?

ඉදිරිපත් කිරීම – ඩීන් මොහොමඩ්