0

ඔබ කියන්නේ සියාරම් ඉදි කරන්න බැහැ කියලද?

ඉදිරිපත් කිරීම – ?