0

කුර්බාන් කිරීමේදී රත්වූ යකඩ තැටියක් මත සිට කුර්බාන් කලයුතු යැයි කුර්ආනයේ හා හදීස් වල සඳහන් වන බව බෞද්ධ සහෝදරයෙක් පැවසුවා. මම ඒ ගැන Google කර බැලූ කල්හි ඒ ගැන මුස්ලිම් නොවන වෙබ්සයිට්වල ඒ අයුරින්ම සඳහන්ව තිබුනා. නමුත් මූලාශ්‍ර කිසිවක් සඳහන් නොවීය. ඔවුන් පවසන්නේ මෙය ඉස්ලාම් දහම සත්ත්ව ඝාතනයෙන් වළකින ලෙස වක්‍රව පැවසන බවයි. මේ පිළිබඳ ඔබේ අදහස කුමක්ද?
මෙය සත්‍යද? අසත්‍යද?

මොහොමඩ් උමර්

Answered question