0

නව සඳ අපේ රටේම බලන්න ඕනෙද? නැත්නම් අන්තර් ජාතික ක්‍රමයකට අල්ලන්න පුලුවන්ද? කුර්ආන් හදීස් මගින් පැහැදිලි කරන්න.

ඉදිරිපත් කිරීම – මාලික්