0

මාළුවන් හලාල් කර ඇත්තේ කෙසේද? ඔවුන්ට හලාල් හරාම් නැත්ද?

ඉදිරිපත් කිරීම – හස්මත්