0

හැන්ගීමකින් තොරව ඇතිවන මුල්ක් සඳහා ස්නානයකින් තොරව පිරිසුදු කර නැමදුම් කල හැකිද? ඉස්ලාමිය පිරිසිදු කම පිළිබඳව කියා තිබෙන උපදෙස් පැහැදිලිව අවශ්‍යයි.
Mifras – නැමදීමේ ඉස්ලාමිය නීති රීති සහ උපදෙස් මෙහි ඇතුලත් කරන්න.

ඉදිරිපත් කිරීම – ශියාම්