0

බුදු දහමෙහි සදහන් වන මෛත්‍රීය භාග්‍යවතුන් වහන්සේ යනුවෙන් හදුන්වන්නේ කවරෙක්ද? මෙය සාධක සගිතව දීර්ඝ ලිපියෙකින් පැහැදිලි කරන්න.

ඉදිරිපත් කිරීම – මජීද්