0

මොහොමඩ් තුමාට බිරින්දෑවරුන් කීයක් හිටියද ? එතුමන් සරණ පාවාගත් ළමයින් ගාණ කීයද ?

ඉදිරිපත් කිරීම – III Reich