0

වලිම එකට පෙර ලිංගික සංසර්ගයේ යෙදීම අත්යාවශ්යද?

deleted answer