0

ශ්‍රී ලංකාවේ පවතින තරීකා (උදා: කාදිරියා, ශාදුලියා, ලක්ෂබන්දියා) ගැන දීර්ග ලිපියක් ලියන්න. බොහෝ ශ්‍රී ලාංකිකයින් ශේහ්ක් පිලිපදියි, සමහරුන් උපවාස ආරම්බ කරන්නේ ද ශේහ්ක් කියන දිනයට, මේ ගැන ඔබේ අදහස්?

ඉදිරිපත් කිරීම – නස්රීන්