0

සවුදිඅරාබිය ඇයි බහුආගමික රටක් නොවන්නේ අන්ය ආගමික සිද්ධස්ථාන ඉදිකිරීමට අවසර ලබා නොදෙන්නේ? අපේ රටේ මුස්ලිම් ජනතාවට ඒ අවසර තිබෙනවා නොවේද?

ඉදිරිපත් කිරීම – කමල්