0

මගේ අසල් වැසියා දෙමළ ජාතික විශ්‍රාමික විදුහල් පතිවරයෙක්‍. මම හැමදාම උදේට නැගිට්ට ගමන් දකින්නේ ඔහුගේ මුහුණුයි. එවිට මම ඔහුට “good morning” කියල කියනවා. දවසක් ඔහු මට මෙහෙම කිව්වා. “මල්ලී ඔයා මීට පස්සෙ මට ‘good morning’ කියල කියන්න එපා. එමෙහ කියනවට මම කැමැති නැහේ. ඔයා අස්සලාමු අ‍ලෛකුම් කියල කියන්න. ඒකේ තේරැම ඔබට ශාන්තිය ඇතිවේවා යන්න නේද! ශාන්තිය කාට‍ත් අවශ්යු දෙයක්. ඔයා මෙච්චර හොද සුබපැතුමක් තියාගෙන බටහිර සුබ පැතුම් අනුගමනය කරන්නේ ඇයි? අනික ඕගොල්ලෝ ඒක කියාගන්නේ ඕගොල්ලො අතර විතරයි. අපිත් ශාන්තියෙන් ජීවත් වීමට ඕගොල්ලෝ කැමැති නැද්ද” දැන් මට තියන ප්රයශ්නය තමයි අන්යායන්ට සලාම් කීමට අපගේ ආගමේ ඇති බාධාව. කරැණා කර පිළිතුරැ සපයන්න.

ඉදිරිපත් කිරීම – අහමඩ්