‘යහමග’ පාඨක ඔබට ඉස්ලාම් දහම හෝ මෙම අඩවිය තුල ඉදිරිපත් කොට ඇති ලිපි සම්බන්ධයෙන් යම් පැනයක් ඇත්නම්, එය යොමු කරන්න. ඒ සදහා පිලිතුරු හෝ පැහැදිලි කිරීමන් ලබාදීමට හැක.

සැ: යු:- ඔබේ ඉදිරිපත් කරන කාරණය පැහැදිලිව හා සංවරව ඉදිරිපත් කිරීමට කාරුණික වන්න.

 


අබූ අර්ෂද්
47 Rep. 57 Answers 42 Questions 0 Followers 0 Following 244 Comments

Stats

  • 57 answers, 0 selected
  • 42 questions, 0 solved
  • Member for 4 years, 5 months, 12 days
  • 79 profile views
  • Last seen 4 days ago

Votes

0 votes received 0/100 0up 0down
0 votes casted 0/100 0up 0down
Question and answer is powered by AnsPress.io


අදහස් , යෝජනා හා විවේචන මෙහි පහතින් සටහන් කරන්න

විශේෂ අවදානයට - ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ නොකරන බව කරුණාවෙන් සලකන්න. *