දවසේ සිතුවිල්ලට

නව ලිපි පෙලගැස්ම

ලිපි

යහමග අඩවිය තුල පලකරන ලද සියළු ලිපි (දින අනුපිලිවලට නවතම ලිපියේ පටන් පැරණිතම ලිපිය දක්වා) පහතින් ඇති අංක පෙලගැස්ම යටතේ ගොනුකොට ඇත. එම අංක මත Click කොට සියළු ලිපි කියවීමේ පහසුකම සලසා ඇත.
 

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09

 
මෙම අඩවිය තුල පලකොට ඇති සියළු ලිපි පහතින් දැක්වෙන ගොනු යටතේ ද ගොනුකොට ඇත. එම ගොනු මත Click කොට අදාල ලිපි කියවීමේ පහසුකමද සලසා ඇත.
සියළු ලිපි පෙන්වන්න | සියළු ගොනු වසන්න

ජාති කුල ගෝත්‍ර විවිධත්වයක් සදහා පමණි

මනුෂ්‍යයනි!, අපි නුඹලා ව එකම එක පුරුෂයෙකුගෙන් හා ස්ත්‍රියකගෙන් නිර්මාණය කළෙමු.
පසුව නුඹලා එකිනෙකා හඳුනාගනු පිණිස ගෝත්‍රයන් හා ජාතීන් බවට පරිවර්ථනය කළෙමු.
සැබැවින්ම, ඔබලා අතරින් දෙවියන් හමුවේ වඩාත් ම ගෞරවයට පාත්‍ර වූ තැනැත්තා වන්නේ.

සදාචාර සම්පන්න තැනැත්තාය.

අල්කුර්ආනය 49-13

SLMN (Social) Site

Sri-Quran (ML) Site

Nervali (Tamil) Site

Sri-Quran Site