දෛනික ප්‍රාර්ථනා – ලෛලතුල් කද්ර් රාත්‍රියේ

උපවාසය ප්‍රාර්ථනා සියළු ලිපි

අල්ලාහුම්ම ඉන්නක අෆුවන් තුහිබ්බුල් අෆ්ව ෆෆ්අන්නී”

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عُفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي

අර්ථය: දෙවියනී! ඔබ ක්ෂමාකරන්නා ය. ක්ෂමාකිරීමට කැමැත්ත දක්වන්නා ය. එබැවින් මාව ක්ෂමා කරනු මැනව.

ආයිෂා (රළි) තුමිය ප්‍රකාශ කළාය. මා නබි (සල්) තුමාණන්ගෙන් යම් රාත්‍රියක්  ලෛලතුල් කද්ර් රාත්‍රීය බව දැනගත් විට එහි පාරායණය කළ යුත්තේ කුමක් දැයි ඇසුවෙමි. එවිට නබි (සල්) තුමාණෝ ඉහත ප්‍රාර්ථනය පවසන ලදී.

මූලාශ්‍ර ග්‍රන්ථය – තිර්මිදි

ඉබ්නු ජෙමීල්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *