ශුද්ධ වූ කුර්ආන් පාරායන හා සිංහල පරිවර්තන – වීඩියෝ

බුද්ධිමත් විමසුමට විඩියෝ ශුද්ධ වු කුර්ආන් සියළු ලිපි

 

අබූ අර්ශද්

Leave a Reply