‘යහමග’ අඩවිය සම්බන්ධයෙන් වූ අදහස්, යෝජනා, විවේචන සෘජුවම දැන් ඔබට ඉදිරිපත් කල හැක. එසේම ‘යහමග’ කතෘ සමඟ සෘජුවම සම්බන්ධවීම පහසු කිරීම පිණිස පහසුකම් ද සලසා දී ඇත. නමුත් දුරකථන හා skyp භාවිතා කිරීමේ දී එය දිනපතා රාත්‍රී 8.00 සිට රාත්‍රී 9.00 දක්වා වූ කාලයට පමණක් සීමා කරන්න.

  • ස්කයිප් – yahamaga
  • ඊමේල් – admin@yahamaga.com

 

 

 

[google_map][/google_map]

ස්තූති

අබූ අර්ශද්ප්‍රතිචාර ගනන 2 යි.

  1. Haizam Salih 2014-05-22 at 04:11

    Great Service

අදහස් , යෝජනා හා විවේචන මෙහි පහතින් සටහන් කරන්න

විශේෂ අවදානයට - ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ නොකරන බව කරුණාවෙන් සලකන්න. *

SLMN (Social) Site

Sri-Quran (ML) Site

Nervali (Tamil) Site

Sri-Quran Site