01 පාඩම – වහී (දේව පණිවුඩ) පහලවීම ආරම්භය

0001

අල්ලාහ්ගේ රසූල් (සල්) තුමාණන් මෙසේ පවසනු මා දුටුවෙමි. “සියලු ක්‍රියාවන් සඳහා ලැබෙන ප්‍රථිපල චේතනාවන් මතම රඳා පවතින්නේය. සෑම මිනිසෙකුටම ඔහු සිතු දැයම ලැබෙන්නේය. කෙනෙකුගේ රට ගම අතහැර (හිජ්රත්) යාම, ඔහු ලබා ඇති මෙලොව චේතනා කර තිබුණහොත් හෝ නැතහොත් ඔහු විවාහ වීමට එක් කාන්තාවක් චේතනා කර තිබුණේ නම් හෝ ඔහුගේ හිජේරත් යාම කුමක් සඳහා යයි චේතනා කරන්නේද, ඒ ආකාරයෙන්ම එය සැකසෙන්නේය.
මෙය උමර් බින් හන්තාබ් (රළි) තුමා වේදිකාවේදී (මිම්බර්හිදී) පැවසීය.

...>>>