02 පාඩම – චිත්ත පාරිශුද්ධ භාවය සහ චේතනාව

හදීස් අංක 0004 සිට 0009 දක්වා…

0004 – 

උමර් ඉබ්නුල් හත්තාබ් (රළි) තුමා ප්‍රකාශ කළේය.

 රසූල් (සල්) තුමාණන්ගේ කීමට මම සවන්දුනිමි. මිනිස්සුනේ!  ක්‍රියා චේතනාව අනුව යි.  මිනිසෙකුට ඔහු චේතනා කරන දේම ලැබෙනු ඇත. එබැවින් කාගේ හිජ්රතය (සංක්‍රමණය) අල්ලාහ් හා ඔහුගේ වක්තෘවරයා වෙනුවෙන් වූයේද, ඔහුගේ හිජ්රතය අල්ලාහ් හා ඔහුගේ වක්තෘවරයා වෙනුවෙන්ම වේ. ලෞකික සැපසම්පත් අත්කරගැනීමට හෝ කාන්තාවක් විවාහකර ගැනීම වෙනුවෙන්  යමෙක් හිජ්රත් කලේ නම්, ඔහුගේ හිජ්රතය ඔහු හිජ්රත් කළ දේ සඳහා වේ.

(මුතෆකුන් අලෛහි. මුස්ලිම් – 1907, බුහාරී – 6953)

බුහාරිගේ එක් දැනුම් දීමක “ ක්‍රියා චේතනාවන් අනුවයි. සියලු මිනිසුන්ට තමන් වේතනා කරන දේම ලැබෙනු ඇත“ යැයි සඳහන් වේ.

(බුහාරී – 01)

0005 – 

රසූල් (සල්) තුමාණන්ගේ කීමට තමා සවන්දුන් බව අබූහුරෛරා (රළි) තුමා ප්‍රකාශ කළේ ය. 

කියාමත් දිනයේදී පළමුවෙන්ම තීන්දු දෙනු ලබන්නා දහම වෙනුවෙන් දිවි පිදුවෙකි. ඔහු (අල්ලාහ් අභියසට) ගෙනෙනු ලැබේ. එවිට ඔහුට දෙනු ලැබූ දායාදයන් (අල්ලාහ් වන) ඔහු ඔහුට දන්වන්නේ ය. ඒවා ඔහු දැනගන්නේ ය. එම දායාදයන් කෙරෙහි නුඹ කළේ කුමක් ද? යී ඔහු (අල්ලාහ්) පවන්නේ ය. මා දිවි පුදන තුරු ඔබ වෙනුවෙන් සටන් කළෙමි යී ඔහු පවසන්නේ ය.  “නුඹ පවසන්නේ මුසාව යි. නුඹ වීරයෙක් යැයි කියනු ලබනු පිණිස නුඹ සටන් කෙළෙහි ය. (නුඹට එසේ ) කියන ලදී“ යැයි (අල්ලාහ්) පවසන්නේ ය. පසුව ඔහු ගැන අණ කරනු ලැබ, ඔහුව මුහුණ යටිකුරුව නිරයට විසිකරනු ලබන තුරු ඇදගෙන යනු ලැබේ.

පසුව තමාද අධ්‍යාපන ඥාණය ලබා එය උගන්වපු, කුර්ආනය පාරායණය කළ, පුද්ගලයෙකු ගෙනෙනු ලැබේ. ඔහුට දෙනු ලැබූ දායාදයන් (අල්ලාහ් වන) ඔහු ඔහුට දන්වන්නේ ය. එවිට ඔහු ඒවා දැනගන්නේ ය. එම දායාදයන් කෙරෙහි නුඹ කළේ කුමක් ද? යී ඔහු (අල්ලාහ්) පවන්නේ ය. ඔහු “මම අධ්‍යාපන ඥාණය ලබා, එය උගැන්වූයෙමි. ඔබ වෙනුවෙන් කුර්ආනය පාරායණය කළෙමි“ යැයි පවසන්නේ ය. “නුඹ පවසන්නේ මුසාව යි. නුඹ  ආලිම් (ඥාණවන්තයෙක්) යැයි කියනු ලබනු පිණිස අධ්‍යාපනය ලැබුවෙහි ය.ඔහු කාරි (අලංකාර ලෙස කුර්ආනය පාරායණය කරන්නා) යැයි කියනු ලබනු පිණිස නුඹ කුර්ආනය පාරායණය කළෙහි ය. (නුඹට එසේ ) කියන ලදී“ යැයි (අල්ලාහ්) පවසන්නේ ය. පසුව ඔහු ගැන අණ කරනු ලැබ, ඔහුව මුහුණ යටිකුරුව නිරයට විසිකරනු ලබන තුරු ඇදගෙන යනු ලැබේ. 

පසුව අල්ලාහ් විසින් පොහොසත් කර, සියලු ආකාරයේ ධනයන් ප්‍රදානය කරනු ලැබූ පුද්ගලයෙක් ගෙනෙනු ලැබේ. එවිට ඔහුට දෙනු ලැබූ දායාදයන් (අල්ලාහ් වන) ඔහු ඔහුට දන්වන්නේ ය. ඒවා ඔහු දැනගන්නේ ය. එම දායාදයන් කෙරෙහි නුඹ කළේ කුමක් ද? යී ඔහු (අල්ලාහ්) පවන්නේ ය. “ඔබ කුමන මාර්ගවල වියදම් කිරීමට කැමැතිවන්නේද, එම කිසිඳු මාර්ගයක් නොහැර මම ඔබ වෙනුවෙන් වියදම් කළෙමි“ ඔහු පවසන්නේ ය. “නුඹ පවසන්නේ මුසාව යි. නුඹ ජවාද් (නිර්ලෝභීව වියදම් කරන්නා) යැයි කියනු ලබනු පිණිස නුඹ (එසේ) කෙළෙහි ය. (නුඹට එසේ ) කියන ලදී“ යැයි (අල්ලාහ්) පවසන්නේ ය. පසුව ඔහු ගැන අණ කරනු ලැබ, ඔහුව මුහුණ යටිකුරුව නිරයට විසිකරනු ලබන තුරු ඇදගෙන යනු ලැබේ.

(මුස්ලිම් – 1905)

0006 

රසූල් (සල්) තුමාණන්ගේ කීමට තමන් සවන් දුන් බව අබූ කබෂා අල් අන්නමාරී (රලී) තුමා දැනුම් දෙයි. 

 (රසූල් (සල්) තුමාණෝ ප්‍රකාශ කළහ.) කරුණු තුනක් ඒවා වෙනුවෙන් මම (අල්ලාහ් මත) දිවුරා ඔබලාට හදීසයක් දැනුම් දෙමි. එය ඔබලා කටපාඩම් කරගන්න. 

එතුමාණෝ ප්‍රකාශ කළහ : ගැත්තෙකුගේ ධනය සදකාව (දන්දීම)  නිසා අඩු නොවේ. ගැත්තෙක් අපරාධයට ලක් වී ඔහු එය විඳ දරාගන්නේ නම්, ඔහුගේ ගෞරවය අල්ලාහ් වැඩි නොකර සිටින්නේ නැත. ගැත්තෙක්  සිඟමනයේ දොර විවෘත කරයි නම්, අල්ලාහ් ඔහුට දරිද්‍රතාවයේ දොර විවෘත නොකර සිටින්නේ නැත. හෝ එවැනි වචනයක්

මම ඔබලාට හදීසයක් දැනුම් දෙමි. එය කටපාඩම් කරගන්න. මෙලොව හතර දෙනෙකුටයි පමණි.  ගැත්තෙක් අල්ලාහ් ඔහුට ධනය හා දැනුම ප්‍රදානය කර ඇත. එහි ඔහු  තම දෙවිට බියබැතිමත් වෙයි.  එහි ඔහු ඥාති සම්බන්ධකම් රකිමින් කටයුතු කරයි. එහි අයිතිය ඇත්තේ අල්ලාහ්ට බව ඔහු දනී. එබැවින් මෙය ශ්‍රේෂඨම තරාතිරම වේ. ගැත්තෙක් අල්ලාහ් ඔහුට දැනුම ප්‍රදානය කර ඇත. ධනය ප්‍රධානය කළේ නැත. ඔහු සත්‍ය චේතනාවෙන් යුක්තා ය. ඔහු ප්‍රකාශ කරයි “ මට ධනය තිබුනා නම් මම  මොහුගේ (යහ) ක්‍රියාව කරමි. ඔහු මොහුගේ වේතනාවෙන් සිටීයි.  ඔවුන් දෙදෙනාගේ කුලිය සමාන ය. ගැත්තෙක් ඔහුට අල්ලාහ් ධනය ප්‍රදානය කර ඇත. දැනුම ප්‍රධානය කලේ නැත. ඔහු දැනුම නොමැති කමින් තම ධනය අයහපත් ලෙස වියදම් කරයි.  එහි ඔහු තම දෙවිට බියබැති වන්නේ නැත. එහි ඔහු ඥාති සම්බන්ධකම් රකිමින් කටයුතු කරන්නේ නැත. එහි අයිතිය ඇත්තේ අල්ලාහ්ට බව ඔහු නොදනී. එවැබින් මෙය පහත්ම තරාතිරම වේ. ගැත්තෙක් ඔහුට අල්ලාහ් ධනය හා දැනුම  ප්‍රදානය කළේ නැත. එවැබින් ඔහු පවසයි “ මට ධනය තිබුනා නම් එහි මම  මොහුගේ (අයහ) ක්‍රියාව කරමි.“ ඔහු මොහුගේ චේතනාවෙන් සිටියි. ඔවුන් දෙදෙනාගේ පාපය සමාන වේ.

(ඉබ්නු මාජා – 4228ල තිර්මිදී – 2325)

0007 – 

අබූ උමාමා අල්බාහිලී (රළි) තුමා ප්‍රකාශ කළේ ය.

මිනිසෙක් නබි (සල්) තුමාණන් වෙත පැමිණ, කුලිය හා කීර්තිය බලාපොරොත්තුවෙන් සටන් කරන මිසිසෙක් ගැන ඔබ සිතන්නේ කුමක්ද?, ඔහුට ලැබෙන්නේ කුමක් ද? යැයි  විමසුවේ ය. එවිට ඔහුට කිසිවක් ලැබෙන්නේ නැත යැයි රසූල් (සල්) තුමාණෝ කී හ. ඔහුට කිසිවක් ලැබෙන්නේ නැත යැයි නබි (සල්) තුමාණෝ (නැවත නැවත) තුන් වතාවක් ප්‍රකාශ කර, පසුව අල්ලාහ් ඔහුටම යන පාරිශුද්ධභාවයෙන් හා ඔහුගේ මුහුණ බලාපොරොත්තුවෙන් කරන දේ හැර ක්‍රියාවන්ගෙන් කිසිවක් පිළිනොගන්නේ යැයි ප්‍රකාශ කළහ.

(නසාඊ – 3140)

0008 – 

අබූ හරෛරා (රළි) තුමා දැනුම් පවසයි.

රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලෛහි වසල්ලම් තුමාණෝ ප්‍රකාශ කළහ. මිනිසුන් ඔවුනගේ චේතනා අනුවම නැගිටුවනු ලබන්නේ ය.

සහීහ්

0009 – 

ලහ්හාක් ඉබ්නු කයිස්  (රළි) තුමා පැවසුවේ ය. 

රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලෛහි වසල්ලලම් තුමාණේ ප්‍රකාශ කළහ : අති උත්තරීතර අල්ලාහ් ප්‍රකාශ කරයි : (මිතු දම සඳහා)  ශ්‍රේෂ්ඨ කොටස් කරුවා මම වෙමි. යමෙක් මට සම කරයි නම්, ඔහු මට සමකරන ලද දෙයට හිමිය.  මිනිස්සුනේ ! ඔබලාගේ ක්‍රියාවන් අල්ලාහ්ටම (පමණක්) පිවිතුරු කර ගන්න. මක්නසාදයත් (ඔහුටම යන) පිවිතුරභාවයෙන් යුක් ඒවා මිස අල්ලාහ් වෙන කිසිඳු අමලයක් (ක්‍රියාවක්) පිළිගන්නේ නැත. මෙය අල්ලාහ් වෙනුවෙන් හා නෑකම වෙනුවෙන් යැයි ඔබලා නොපවසන්න. එවට එය නෑකම සඳහාය. එහි කිසිවක් අල්ලාහ්ට නොමැත. මෙය අල්ලාහ් සහ ඔබලාගේ මුහුණුවෙනුවෙන් යැයි නොපවසන්න. එවට එය ඔබලාගේ මුහුණු සඳහා පමණි. අල්ලාහ්ට එහි කිසිවක් නොමැත.

(අල් අහාදීසුල් මුහ්තාරා – 08/ 94)

...>>>

Leave a Reply

Your email address will not be published.