දෛනික ප්‍රාර්ථනා – නිදියහනේ අවසාන පාරායනය

1

“ අල්ලාහුම්ම අස්ලම්තු වජ්හී ඉලෛක, වෆව්වල්තු අම්රී ඉලෛක, ව අල්ජඅතු ලහ්රී ඉලෛක, රඅ:බතන් වරහ්බතන් ඉලෛක, ලා මල්ජඅ වලා මන්ජා මින්ක ඉල්ලා ඉලෛක, අල්ලාහුම්ම ආමන්තු බිකිතාබිකල්ලසී(z) අන්ස(z)ල්ත, වනබීයිකල්ලසී(z) අර්සල්ත,”

اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لاَ مَلْجَأَ وَلاَ مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، اللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ،

අර්ථය:- දෙවියනී! මාගේ මුහුණ ඔබට අවනත වීමට සැලැස්සුවෙමි. මාගේ කාර්ය ඔබටම භාර කළෙමි. මාගේ පිට ඔබ වෙතම ඇල කලෙමි. (ඔබගේ දයාවෙහි) විශ්වාසය තැබුවෙමි. (ඔබගේ දඬුවට) බිය වූවෙමි. ඔබෙන් ආරක්ෂා වීමට ඔබ හැර වෙන කිසිඳු සරණස්ථානයක් නොමැත. දෙවියනී! ඔබ පහළ කළ ඔබගේ පුස්තකය මා විශ්වාස කළෙමි. ඔබ විසින් යවන ලද ඔබගේ වක්තෘවරයාව මා විශ්වාස කළෙමි.

මහිමය –

 “ඔබ නිදි යහනට යන විට, සලාතයට වුළූ කරන්නාක් මෙන් වුළූ කර, දකුණු පසට ඇලවී නිදියමින් ඉහත දැක්වෙන දුආව පාරායනය කරන්න. එම රාත්‍රීයේදී ඔබ මිය ගියහොත් ඔබ ෆිත්රා තත්ත්වයේ(එනම් ඊමානයත් සමග) මිය යන්නෙහිය. ඔබ පාරායනය කරන දෑහි අවසානය බවට එය පාරායනය කරන්න” යැයි නබි (සල්) තුමාණෝ ප්‍රකාශ කළහ.

මූලාශ්‍ර ග්‍රන්ථය –  බුහාරී

ඉබුනු ජෙමීල්

Ibnu Saheer

Ibnu Saheer - ලිපි සියල්ල පෙන්වන්නප්‍රතිචාර 1 යි

  1. Ahmed 2013-10-24 at 15:50

    Pls continue Duas’ like this. It will be benefited those who know sinhalese only, because there is no any good dua book in Sinhala and you can receive reward as in sadaqa jariya. Jazakallahu kaira

අදහස් , යෝජනා හා විවේචන මෙහි පහතින් සටහන් කරන්න

විශේෂ අවදානයට - ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ නොකරන බව කරුණාවෙන් සලකන්න. *

SLMN (Social) Site

Sri-Quran (ML) Site

Al-Hadees Site

Sri-Quran Site