දෛනික ප්‍රාර්ථනා – නිවසින් බැහැර වනවිට හා පැමිණෙන විට…

0

“සුබ්හානල්ලදී(z) සහ්හර්ලනා හාදා(z) වමා කුන්නා ලහූ මුක්රිනීන්, වඉන්නා ඉලා රබ්බිනා ලමුන්කලිබූන්, අල්ලාහුම්ම ඉන්නා නස්අලුක පී සෆරිනා හාද(z)ල් බිර්ර වත්තක්වා, වමිනල් අමලි මා තර්ලා, අල්ලාහුම්ම හව්වින් අලෛනා සෆරනා හාදා(z) වත්වි අන්නා බු:දහූ, අල්ලාහුම්ම අන්තස් සාහිබු ෆිස් සෆර්, වල් හලීෆතු ෆිල් අහ්ල්, අල්ලාහුම්ම ඉන්නී අඌදු(z) බික මින් ව:සාඉස් සෆර්, වකාබතිල් මන්ලර්, වසූඉල් මුන්කලබි ෆිල් මාලි වල් අහ්ල්.”

 

سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا، وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اللهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى، اللهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا، وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ، اللهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ، اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ، وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ، وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ

අර්ථය :

අපට මෙය වසඟ කර දුන් ඔහු(දෙවි) සුවිශුද්ධය. මේ කෙරෙහි අපි ශක්ති ලද්දෝ නොවූයෙමු. අපි අපගේ දෙවි වෙතම ආපසු යන්නන් වෙමු. දෙවියනී! අපගේ මෙම ගමනේදී යහපත ද බියබැතිමත් කමද, ඔබ පිළිගන්නා යහක්‍රියාවද අයදිමු. දෙවියනී! අපගේ මෙම ගමන අපට පහසු කරනු මැනව!.මෙහි දුර අපට කෙටි කරනු මැනව! දෙවියනී! මෙම ගමනේදී ගමන් සඟයා ඔබයි.අපගේ පවුලේ ආරක්ෂකයා ද ඔබයි. දෙවියනී! මෙම ගමනේ වෙහෙසෙන්ද, අසෝබන පෙනුමෙන්ද,(මාගේ) ධනයට හා පවුලට සිදුවිය හැකි හානිවලින් ද ඔබෙන් ආරක්ෂාව පතමි.

ගමන අවසන් කර ආපසු පැමිණෙන විට:-

ගමන අවසන් කර තම නිවස කර පැමිණෙ‍න විට ඉහත ප්‍රාර්ථනාවම පාරායනය කර, පහත දුආවද පාරායනය කළ යුතුය.

 «آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ»

“ආයිබූන තාඉබූන ආබිදූන ලිරබ්බිනා හාමිදූන්”

අර්ථය : අපගේ දෙවිව නමස්කාර කරන්නන් ලෙසද, ප්‍රශංසා කරන්නන් ලෙසද, ක්ෂමාව අයදින්නන් ලෙසද හැරෙන්නෙමු.

(සහීහ් මුස්ලිම් – 2612)

 

ඉබුනු ජෙමීල්

Ibnu Saheer

Ibnu Saheer - ලිපි සියල්ල පෙන්වන්නඅදහස් , යෝජනා හා විවේචන මෙහි පහතින් සටහන් කරන්න

විශේෂ අවදානයට - ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ නොකරන බව කරුණාවෙන් සලකන්න. *

SLMN (Social) Site

Sri-Quran (ML) Site

Al-Hadees Site

Sri-Quran Site