සලාතය – අවසාන ඉඳුමෙහි පාරායනය කළ යුතු දුආ

0

ඉහත පළමු ඉඳුමෙහි සඳහන් කළ අත්තහියාත්  දෙකෙන් එකක් හා සලවාත් හතරෙන් එකක් පාරායනය කිරීමෙන් පසු පහත සඳහන් දුආ පාරායනය කළ යුතු වේ.

  -1اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَّالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا، وَفِتْنَةِ المَمَاتِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ المَأْثَمِ وَالمَغْرَمِ “

“අල්ලාහුම්ම ඉන්නී අඌදු(z) බික මින් අසා()බිල් කබ්රි ව අඌදු(z) බික මින් ෆිත්නතිල් මසීහිද් දජ්ජාල්, ව අඌදු(z) බික මින් ෆිත්නතිල් මමාත්, අල්ලාහුම්ම ඉන්නී අඌදු(z) බික මිනල් ම:සමි වල් මග්රම්.”

ඉහත සඳහන් දුආව හෝ පහත සඳහන් දුආව පාරායනය කළ යුතු ය.

-اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ “

“අල්ලාහුම්ම ඉන්නී අඌදු(z) බික මින් අසා(z)බි ජහන්නම්, වමින් අසා(z)බිල් කබ්රි, වමින් ෆිත්නතිල් මහ්යා වල් මමාති වමින් ෂර්රි ෆිත්නතිල් මසීහිද් දජ්ජාල්.”

 -2اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ “

“ අල්ලාහුම්ම ඉන්නී ලලම්තු නෆසී ලුල්මන් කසීරා, වලා යග්ෆිරුස්(z) සු(z)නූබ ඉල්ලා අන්ත, ෆග්ෆිර්ලී මග්ෆිරතන් මින් ඉන්දික වර්හම්නී ඉන්නක අන්තල් ගෆූරුර් රහීම්”

 -3«اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ المُقَدِّمُ وَأَنْتَ المُؤَخِّرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ»

“අල්ලාහුම්මග්ෆිර්ලී මා කද්දදම්තු වමා අහ්හර්තු වමා අස්රර්තු වමා අ:ලන්තු වමා අස්රෆ්තු වමා අන්ත අ:ලමු බිහී මින්නී අන්තල් මුකද්දිමු වඅන්තල් මුඅහ්හිරු ලා ඉලාහ ඉල්ලා අන්ත”

ඉහත දුආවන් පාරායනය කිරීමෙන් පසු දකුණු හා වම් පසට හිස හරවා

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ

 “අස්සලාමු අලෛකුම් වරහ්මතුල්ලාහ්” යැයි ප්‍රකාශ කිරීමත් සමග සලාතය අවසන් වේ.

 295حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ” كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ يَسَارِهِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ

“නබි (සල්) තුමාණෝ තම වම්පසට හා දකුණුපසට හැරී  අස්සලාමු අලෛකුම් වරහ්මතුල්ලාහ්, අස්සලාමු අලෛකුම් වරහ්මතුල්ලාහ් කියා සලාම් කියන්නෝ ය.

දැනුම් දෙන්නා – අබ්දුල්ලාහ් ඉබ්නු මස්ඌද් (රළි)

ග්‍රන්ථය – තිර්මිදී 295(මක්තබතුෂ් ෂාමිලා මෘදුකාංගයට අනුව) අබූ දාවූද් – 845, ඉබ්නු මාජා – 904, අහ්මද් – 3516.

 සලාතය ඉටු කළ යුතු ආකාරය පියවරින් පියවර ඉහත විස්තර කර ඇත්තෙමු. පිරිමීන් හා කාන්තාවන් සලාතය ඉටුකළ යුත්තේ එකම ආකාරයටයි. සලාතයේදී හදිස්සි නොවී සන්සුන්ව ඉටුකළ යුතුය.(සාක්ෂ බුහාරී බුහාරී – 757 – මෙම හදීසය දීර්ඝ හදීසයක් නිසා මෙහි අංකය පමණක් සඳහන් කර ඇත්තෙමු

ඉබුනු ජෙමීල්

Ibnu Saheer

Ibnu Saheer - ලිපි සියල්ල පෙන්වන්නඅදහස් , යෝජනා හා විවේචන මෙහි පහතින් සටහන් කරන්න

විශේෂ අවදානයට - ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ නොකරන බව කරුණාවෙන් සලකන්න. *

SLMN (Social) Site

Sri-Quran (ML) Site

Al-Hadees Site

Sri-Quran Site