දේව විශ්වාසය විමසුමක් from Ibnu Saheer's blog

ඉස්ලාම් දහම පවසන දේව සංකල්පය හා ලොව අනිකුත් දහමන් දර්ශනයන් ඉදිරිපත් කරන දේව සංකල්පය  සංසන්දනාත්මකව බලන ලිපි මේ යටතේ පෙලගසන්න අදහස් කරමි. එසේම ඉස්ලාමීය දේව සංකල්පයට එරෙහිව ඉදිරිපත් වන වාදයන් හා එහි පදනම කොතරම් දුරකට සාධාර්ණ හා නිවැරදි ද යන්න පිලිබදව විමසා බලන ලිපි ද මේ යටතේ පෙලගසමි. එම පෙලගැස්මට යොමුවීමට ප්‍රථම ඔබේ බුද්ධිමත් අවදානයට ශුද්ධ වූ කුර්අාන් පාඨයක් ෙගන ඒමි.

  

ඔබගේ දෙවි සිතුවේ නම්, භූමියෙහි ඇති සියල්ලන්ම (දෙවියන්) විශ්වාස කර ඇත්තෙහුය. (නමුත් එසේ නොවියයුතු යන්න ඔහුගේ නියමයයි. එබැවින්) මිනිසුන් (සියල්ලන්ම) විශ්වාසවන්තයින් විය යුතුය යයි ඔවුන්ව ඔබට බල කළ හැකිද?

 

ශුද්ධ වූ කුර්ආනය 10-99

 

ඒ අනුව පහත මාතෘකාවන් වෙත අප යොමුවෙමු. 

 

 


Share:
Previous post     
     Next post
     Blog home

The Wall

No comments
You need to sign in to comment

Post

By Ibnu Saheer
Added Jul 7

Tags

Rate

Your rate:
Total: (0 rates)

Archives