දෛනික ප්‍රාර්ථනා - දිනපතා සිය වතාවක් පාරායණය කළ යුතු දුආව from ibnujameel's blog

 

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ


උච්චාරණය- ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහු වහ්දහූ ලා ෂරීකලහූ ලහුල් මුල්කු වලහුල් හම්දු වහුව අලා කුල්ලි ෂයිඉන් කදීර්.


අර්ථය -අල්ලාහ් හැර වෙන දෙවි කෙනෙක් නොමැත. ඔහු ඒකකයි. ඔහුට සමාන කිසිවෙක් නොමැත. පාලනය ඔහුටම හිමිය. ප්‍රශංසා ඔහුටම ය. ඔහු සියලු දෑ කෙරෙහි බලසම්පන්නයා ය.මහිමය- “ඉහත දුආව කෙනෙක් දවසකට සිය වතාවක් පාරායනය කරයි නම්, එය ඔහුට වහලුන් සියයක් නිදහස් කළා හා සමාන ය. ඔහුට කුසල් සියයක් සටහනු කරනු ලැබේ. ඔහුගේ පාප සියයක් මකා දමනු ලැබේ. එම දවසේ සවස් වරුව වන තුරු එය ඔහුට ෂයිතාන්ගෙන් ආරක්ෂා වීමට ආවරණයක් වේ. තවද එම පුද්ගලයාට වඩා කිසිවෙකුටත් කුසල් කළ නොහැක, ඔහුට වඩා වැඩියෙන් කුසල් කළ පුද්ගලයා හැර“ යැයි නබි (සල්) තුමාණෝ ප්‍රකාශ කළහ.

(සාක්ෂි - සහීහුල් බුහාරී - 3293)


සබැඳිය - https://sunnah.com/bukhari/59/102

 


Share:
Previous post     
     Next post
     Blog home

The Wall

No comments
You need to sign in to comment

Post

By ibnujameel
Added Jun 18

Tags

Rate

Your rate:
Total: (0 rates)

Archives