සලාත් හෙවත් වන්දනය කොටස - 01 - සලාතයට ආදර්ශය වන්නේ නබි (සල්) තුමාණන්ය from ibnujameel's blog

සලාතයට ආදර්ශය වන්නේ නබි (සල්) තුමාණන්ය.

 

එකම ගමක එකම දේවස්ථනයක සලාතය ඉටුකරන කිහිපදෙනෙක් ගැන අවධානය කළහොත් කෙනෙකුගේ සලාතයත් තවත් කෙනෙකුගේ සලාතයත් අතර විශාල වෙනසක් දැකිය හැක. නබි (සල්) තුමාණන් පෙන්වා දුන් ආකාරය ගැන නොදැනුවත් කම මෙයට හේතුවයි. බුහාරි ග‍්‍රන්ථයේ 631වන හදීසයේ මෙසේ සඳහන් වේ.

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

මම සලාතය ඉටුකිරීම ඔබ දුටුවේ කෙසේද එසේම ඔබත් සලාතය ඉටුකරන්නයැයි නබි (සල්) තුමාණෝ ප‍්‍රකාශ කර ඇත. (http://sunnah.com/bukhari/78/39)

ඒ අනුව  සලාතය පිලිබදව පහත සඳහන් ප්‍රධාන මාතෘකා කිහිපයක් ඔස්සේ මින් ඉදිරියට අවධානය යොමුකරමු. එනම්,

 

1.       වුඵෑ නැමැති දෝවනය

2.       අනිවාර්ය ස්නානය

3.      තයමුම්

4.      වූළු බිදෙන කරුණු

5.      සලාතය සඳහා සුදුසු වස්ත‍්‍රය

6.      අදාන්

7.     ඉකාමත්

8.      ක:බාවේ දිශාවට හැරී සලාතය ඉටුකිරීම


9.      සලාතය ඉටුකළ යුතු ආකාරය


සලාතය ඉටුකළ යුතු ආකාරය පහත අනුමාතෘකා ඔස්සේ විමසා බලමු.

·         නීයත් හෙවත් චේතනාව

·         තක්බීර් තහ්රීමා

·         රුකුඋ කිරීම

·         රුකූවලින් නැගිටින විට

·         සුජූද් කිරිම

·         දෙවන රකඅතය

·         සලාතය ඉඳුම හා ප්‍රාර්ථනය

·         තෙවන හා සතරවන රකආත්

·         අවසාන ඉඳුමෙහි පාරායනය කළ යුතු දුආ

·         සලාතයෙන් පසු පාරායනය කළ යුතු දුආShare:
Previous post     
     Next post
     Blog home

The Wall

No comments
You need to sign in to comment

Post

By ibnujameel
Added Jun 26

Tags

Rate

Your rate:
Total: (0 rates)

Archives