සලාත් හෙවත් වන්දනය කොටස - 03 - අනිවාර්ය ස්නානය from ibnujameel's blog

අනිවාර්ය ස්නානය

ස්නානය අනිවාර්ය වූ විට, සලාත ඉටුකළ යුත්තේ ස්නානය කිරීමෙන් පසුවයි. ස්නානය අනිවාරය වූ පුද්ගලයා ස්නානය නොකර සලාතය ඉටුකිරීම නොකළ යුතුය. එසේ ස්නානය නොකර සලාතය ඉටුකලොහොත් එය පිළිගනු නොලැබේ. ස්නානය අනිවාරය වන්නේ කෙසේද? ස්නානය අනිවාරය වූ පුද්ගලයා ස්නානය කළ යුත්තේ කෙසේද? යන කරුණු විමසා බලමු.

ස්නානය අනිවාර්ය වන අවස්ථා

1.ධාතු පිටවීම:-

පුරුෂයින්ට හා ස්තරීඅ  න්ට සංසරගය මගින් හෝ සංසර්ගයෙන් තොරව හෝ නින්දේදී නැත්නම් අවධියේදී, ඉබේම නැත්නම්  ඕනෑකමින් ධාතු පිටවුවහොත්  ස්නානය අනිවාර්ය වේ.(සාක්ෂිි : බුහාරී 3328, මුස්ලිම් 523  අහ්මද් 25869).

2. ලිංගික සංසර්ගය:-

ධාතු පිටවුවත් නැතත් සංසර්ගයේ යෙදුනු විට ස්වාමිය හා භාර්යාව යන දෙදෙනාටම ස්නානය අනිවාර්ය වේ.(සාක්ෂිස : බුහාරී 291, මුස්ලිම් 578).

3.මාසික ඔසප් වීම (හෙයිල් ඇති වීම)

කාන්තාවන්ට මාසික ඔසප් වීම ඇති වුවහොත් සලාතය ඉටුකිරීම, උපවාසය රැකීම, සංසර්ගයේ යෙදීම ආදී කරින  යා තහනම් වේ. ඔසප් වීම නැවතුන විට ස්නානය කිරීම අනිවාර්ය වේ. ස්නානය කිරීමෙන් පසු ඔසප් වීමේදී තහනම් වූ ඉහත සඳහන් කරිොත යා කළ හැකිය.

4. ස්ත‍්‍රීන්ට දරු ප‍්‍රසූතියේදී ඇති වෙන රුධිර වහනය (නිෆාස්)

කාන්තාවන්ට දරු පර වූසූතියෙන් පසු ගර්භාෂයෙන් රුධිරය පිටවීමට පටන්ගනී. එසේ රුධිරය පිටවන කාන්තාවන් සලාතය ඉටු කිරීම, උපවාසය රැකීම, සංසර්ගයේ යෙදීම ආදී කරි නමයා නොකළ යුතුයි. රුධිර පිටවීම නැවතුන විට ස්නානය කිරීම අනිවාර්ය වේ. මෙසේ දරු පරවගයසූතියේදී ඇති වන රුධිර පිටවීම පිළිබඳව කුර්ආනයේ හෝ හදීස්වල පැහැදිල සාධක කිසිවක් නොලැබුනද, මාසික ඔසප් වීම පිළිබඳ නීතියම මෙයටත් අදාල වේ.

5. සිකුරාදා දින ස්නානය කිරීම අනිවාර්ය වේ.

සිකුරාදා දින ස්නානය කිරීම වැඩිවියට පත් සියළු දෙනා හටම අනිවාර්ය වේ. මේ පිළිබඳව සෘජුවම නබි (සල්) තුමාණන් විසින් අණ කර අත. වැඩිවියට පත් සියළු දෙනා හටම සිකුරාදා දින ස්නානය කිරීම (වාජිබ්) අනිවාර්ය යුතුකම වේ.යනුවෙන් නබි (සල්) තුමාණෝ පරස්නකාශ කළහ.(සාක්ෂිස : බුහාරී 858,879,880,895,2665, මුස්ලිම් 1535) මෙම හදීසයේ සිකුරාදා දින ස්නානය කළ යුතු යැයි අණ කර ඇති අතර තවත් හදීසයක ස්නානය කළ යුත්තේ ජුම්මාවට පෙර බව කියවේ. ඔබලාගෙන් කෙනෙකු ජුම්මාවට පැමිණෙන්නේ නම් ඔහු ස්නානය කරත්වායනුවෙන් නබි (සල්) තුමාණෝ පරඇන කාශ කර ඇත.(සාක්ෂි් : බුහාරී 877). සිකුරාදා දින ජුම්මාවට පෙර ස්නානය කිරීම වැඩිවියට පත් සියළු මුස්ලිම්වරුන්ගේ අනිවාර්ය යුතුකමක් බව මෙම හදීස් දෙකෙන් පැහැදිලිවම ඔප්පු වේ.

 

ස්නානය කළ යුතු ආකාරය

ඉහත සඳහන් කළ කරුණුවලින් එකක් නිසා ස්නානය අනිවාර්ය වූ කෙනෙක් ස්නානය කළයුතු ආකාරය විමසා බලමු.

අනිවාර්ය වූ ස්නානය ඉටුකරන විට පළමුවෙන්ම ලිංගික අවයවය සේදිය යුතුයි. මෙසේ ලිංගික අවයවය සෝදන විට දකුණතින් ජලය වත් කර වමතින් පිරිසිදු කළ යුතුයි.(බුහාරී 259.260, මුස්ලිම් 528) ඉන්පසු සලාතයට වුළු කරන ආකාරයට වුළු කළ යුතුයි.(බුහාරී : 248, මුස්ලිම් 527) මෙසේ වුළු කරන විට කකුල පමණක් ස්නානය කිරීමෙන් පසු වුවද සේදිය හැකිය.(බුහාරී : 249, මුස්ලිම් : 528). නබි (සල්) තුමාණන් ස්නානය කිරීමට පෙර තෙත් අතින් තම හිස පිරිමැද, තෙවරක් ජලය වත්කර ඇති බව හදීසයේ සදහන් වේ. (බුහාරී 248,273, මුස්ලිම් 526). තවද අවසානයේදි මුළු ශරීරයම තෙමෙන ආකාරයට ජලය වත් කර ස්නානය කළ යුතුයි. ස්නානය කරන විට පැය ගනන් ස්නානය කිරීමට අවශ්‍යද නැත. තෙවරක් හිසට ජලය වත්කර පසුව මුළු ශරීරයම තෙමා ගැනීම ප්‍රමාණවත් වේ. ස්නානය කිරීමෙන් පසු සලාතය කිරීමට අවශ්ය් නම්, යළිත් වුළු කිරීමට අවශ්ය  නැත. ස්නානය කිරීමට පෙර කළ වුළුව සමග සලාතය ඉටුකළ හැකිය.

ඉබුනු ජමීල්


Share:
Previous post     
     Next post
     Blog home

The Wall

No comments
You need to sign in to comment