සකාතුල් ෆිත්ර්යේ අරමුණ from ibnujameel's blog

Narrated Abdullah ibn Abbas:

The Messenger of Allah (ﷺ) prescribed the sadaqah (alms) relating to the breaking of the fast as a purification of the fasting from empty and obscene talk and as food for the poor. If anyone pays it before the prayer (of 'Id), it will be accepted as zakat. If anyone pays it after the prayer, that will be a sadaqah like other sadaqahs (alms).


حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ الدِّمَشْقِيُّ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّمَرْقَنْدِيُّ، قَالاَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْخَوْلاَنِيُّ، - وَكَانَ شَيْخَ صِدْقٍ وَكَانَ ابْنُ وَهْبٍ يَرْوِي عَنْهُ - حَدَّثَنَا سَيَّارُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، - قَالَ مَحْمُودٌ الصَّدَفِيُّ - عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاَةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاَةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ ‏.‏


GradeHasan (Al-Albani)  حسن   (الألباني)حكم     


:Reference : 

Sunan Abi Dawud 1609In-book 

reference : Book 9, Hadith 54English

  translation : Book 9, Hadith 1605


http://sunnah.com/abudawud/9/54
Share:
     Next post
     Blog home

The Wall

Admin
Jun 19
සකාතුල් ෆිත්ර්යේ අරමුණ

https://sunnah.com/abudawud/9/54

https://sunnah.com/ibnmajah/8/45සකාතුල් ෆිත්ර් දීම සඳහා සුදුසු දෑ

https://sunnah.com/muslim/12/24

අනිවාර්ය වන ප්‍රමාණය හා අය

https://sunnah.com/bukhari/24/104තවත් හදීස්

https://sunnah.com/bukhari/24/105

https://sunnah.com/bukhari/24/107

https://sunnah.com/urn/1125120

https://sunnah.com/urn/1125210

https://sunnah.com/muslim/8/3

https://sunnah.com/muslim/12/23

https://sunnah.com/tirmidhi/7/60
සකාතුල් ෆිත්ර්යේ අරමුණ

https://sunnah.com/abudawud/9/54

See more
You need to sign in to comment

Help

සමාජ සත්කාර සේවා
ඔබේ සදකාවන් ලබාදෙන්න...
යහමග පැරණි අඩවියට
ශ්‍රී-කුර්ආන් ශුද්ධ වූ අඩවිය

Racism

ජාතිවාදී ප්‍රහාර