දෛනික ප්‍රාර්ථනා - සංසර්ගයේ දී පාරායනය කළ යුතු දුආව from ibnujameel's blog

بِاسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا


උච්චාරණය- බිස්මිල්ලාහි අල්ලාහුම්ම ජන්නිබ්නෂ්  ෂයිතාන්, වජන්නිබිෂ් ෂයිතාන මා රස(z)ක්තනා!


අර්ථය - දෙවියනී! අපව ෂයිතාන්ගෙන් ඈත් කරනු මැනව. අප හට ඔබ ආශිර්වාද කරන දෑ (වන දරුවා)ද ෂයිතාන්ගෙන් ඈත් කරනු මැනව.


මහිමය- ඔබලා අතුරින් යම් කෙනෙක් තම භාර්යාව වෙත (සංසර්ගය සඳහා) යෑමට අදහස් කළ විට ඉහත දුආව පාරායනය කළහොත්, එ(ම සංසර්ග)ය මගින්ඔවුන් දෙදෙනාට දරුවෙක් ලැබීම (අල්ලාහ්ගේ) දෛවය නම්, ෂයිතාන් එම දරුවාට කිසිවිටෙකත් හානි කරන්නේ නැත යැයි නබි (සල්) තුමාණෝ ප්‍රකාශ කළහ.සාක්ෂි - සහීහුල් බුහාරී - 6388

සබැඳිය - https://sunnah.com/bukhari/80/83


Share:
Previous post     
     Next post
     Blog home

The Wall

No comments
You need to sign in to comment

Help

සමාජ සත්කාර සේවා
ඔබේ සදකාවන් ලබාදෙන්න...
යහමග පැරණි අඩවියට
ශ්‍රී-කුර්ආන් ශුද්ධ වූ අඩවිය

Racism

ජාතිවාදී ප්‍රහාර