දෛනික ප්‍රාර්ථනා - අදාන් ශබ්දට සවන් දී අවසන් වූ විට පාරායනය කළ යුතු දුආව from ibnujameel's blog

اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلاَةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ


උච්චාරණය -අල්ලාහුම්ම රබ්බ හාදි(z)හිද් ද:වතිත් තාම්මා, වස්සලාතිල් කාඉමා, ආති මුමම්මදනිල් වසීලත වල් ෆලීලත වබ්අස්හු මකාමන් මහ්මූදනිල්ලදී(z) වඅද්තහ්.

 

අර්ථය- පරිපූර්ණ වූ මෙම කැඳවීමට ද ස්ථාවර සලාතයට ද අධිපති වූ එම්බල අල්ලාහ්! මුහ්ම්මද් හට වසීලාව (නම් උසස් පදවිය) ද කීර්තිය ද ලබාදෙනු මැනව! ඔහුව ඔබ පොරොන්දු වූ ප්‍රශංසාවට හිමි ස්ථානයේ නැගිටවනු මැනව!


මහිමය- යමෙක් අදානයට සවන්දීමෙන් පසු ඉහත දුආව පාරායනය කරයි නම්, ඔහුට කියාමත් දිනයේදී මාගේ ෂෆාඅතය (මැදිහත්වීම) හිමි වනු ඇතැයි නබි (සල්) තුමාණෝ ප්‍රකාශ කළහ. 


(සාක්ෂි - සහීහුල් බුහාරී - 614)

සබැඳිය - https://sunnah.com/bukhari/10/12

 


Share:
Previous post     
     Next post
     Blog home

The Wall

No comments
You need to sign in to comment

Post

By ibnujameel
Added Jun 22

Rate

Your rate:
Total: (0 rates)

Archives

Help

සමාජ සත්කාර සේවා
ඔබේ සදකාවන් ලබාදෙන්න...
යහමග පැරණි අඩවියට
ශ්‍රී-කුර්ආන් ශුද්ධ වූ අඩවිය

Racism

ජාතිවාදී ප්‍රහාර