සලාත් හෙවත් වන්දනය කොටස - 08 - ක:බාවේ දිශාවට හැරී සලාතය ඉටුකිරීම from ibnujameel's blog

සලාතය ඉටුකරන්නා ලෝකයේ කොතැන සිටියත් ඔහු ක:බාව දෙසට හැරී සලාතය ඉටුකළ යුතු වේ. ක:බාව යනු ලෝකයේ ඉඳි කරන ලද පළමු දේවස්ථානය යි. මෙය සවුදී අරාබියේ මක්කානගරයේ පිහිටා ඇත. ලංකාවේ සිට මෙම ක:බාව පිහිටි දිශාව මෙහි රූප සටහන ආකාරයට වේ. මේ පිලිබදව වැඩි විස්තර  පහසු කරන නවීන උපාංග රුසක් ඇත. අල්කුර්ආනයේ 2:144වැනි වාක්‍යය මගින් කොතන සිටියත් සලාතය ඉටු කරන විට ක:බාව දෙසට මුහුණ හරවන මෙන් අණ කර ඇත. නබි (සල්) තුමාණන් ද සලාතය ඉටු කරන අවස්ථාවේ ක:බාව දෙසට හැරිය යුතු බවට අණ කර ඇත.(සාක්‍ෂි: බුහාරී 6667, මුස්ලිම් 663)

ක:බාවේ දිශාව නොදන්නා අවස්ථාවක :

සමහර අවස්ථාවල ක:බාව පිහිටන දිශාව සොයාගැනීමට නොහැකි අවස්ථා උදා විය හැකිය. එවැනි අවස්ථාවක  ඕනෑම දිශාවකට හැරී සලාතය ඉටුකළ හැකිය. කිසිවෙකු මත වත් තම ශක්තියට එහා ගිය බරක් පටවන්නේ නැත යි අල්ලාහ් තම පාරිශුද්ධ කුර්ආනයේ පවසන සේක.(අල්කුර්ආන් 2:286) තවද කුමන දිශාවට හැරුනත් එහි අල්ලාහ්ගේ මුහුණ ඇති බව අල්ලාහ් පවසන සේක.(අල්කුර්ආන් 2:115)

 

ඉබුනු ජෙමීල්


Share:
Previous post     
     Next post
     Blog home

The Wall

No comments
You need to sign in to comment

Help

සමාජ සත්කාර සේවා
ඔබේ සදකාවන් ලබාදෙන්න...
යහමග පැරණි අඩවියට
ශ්‍රී-කුර්ආන් ශුද්ධ වූ අඩවිය

Racism

ජාතිවාදී ප්‍රහාර