මණ්ඩප සාකච්චා

Notifications
Clear all

යහමග අඩවි සහය සේවාව


Ibnu Saheer
(@abuarshed)
Member Admin
Joined: 9 years ago
Posts: 193
Topic starter  

2009 වර්ෂයේ ආරම්භ කරන ලද මෙම අඩවිය අවස්ථා ගණනාවකදීම නව මුහුණුවරයන් ගනිමින් ඔබට වඩාත් සමීපව ඉදිරියට පවත්වාගෙන යමි. ඒ අනුව මෙම යහමග අඩවිය තවදුරටත් ඔබට සමීප කරමින් හා එහි මෙහෙවර වඩ වඩාත් පුළුල් කිරීමේ අරමුණින් මෙම අඩවිය මෙලෙස දැන් ඉදිරිපත් කොට ඇත. 

 

ඔබට මෙම අඩවිය හා එහි මෙහෙවර සම්බන්ධ කිසියම් ගැටළුවක්, නව යෝජනාවක්, අදහසක් ඇත්නම් මෙහි පහතින් ඉදිරිපත් කිරීමේ හැකියාව ඇත. 


Quote
Share: