ආගම සංස්කෘතිය නොහඳුනන සිහිමුර්ජා වූ ජාතිය අවදි කරන්නට | Forum

Ibnu Saheer
Ibnu Saheer Jun 2

ශ්‍රී ලාංකීය මුස්ලීම් සමාජයේ සමහරක් පිරිසගේ ක්‍රියා කලාපයන් දෙස බලනවිට මොවුන් සිහියෙන්ද? අවසිහියෙන්ද? මේවා කරන්නේ? යයි සිතේ. එක් පසකින් පිරිසක් ආගමික හා සංස්කෘතික අයිතීන් දිනාගන්න අරඟල කරද්දී තවත් පසෙකින් ඒවා පාවාදෙමින් ලෞකික ලාභ ප්‍රයෝජන අරමුණු කරගෙන කටයුතු කරමින් සිටී. මෙවැනි පිරිස් හා එම ක්‍රියාවන් සමාජයට අනාවර්ණය කිරීම හා සාකච්චාවට බඳුන් කිරීම මෙම මණ්ඩපයේ අරමුණයි...

 

 

The Forum post is edited by Admin Jul 29
Share:
Ibnu Saheer
Ibnu Saheer Jun 2

@ - ශ්‍රී ලාංකීය මුස්ලීම් සමාජය දරුණු ඛේදවාචකයන්ට හා ජාතිවාදී ප්‍රහාරයන්ට වැඩිපුර ගොදුරු වූ වකවානුවක් වේ නම් එය රාජපක්ෂ පාලන සමයයි. ආණ්ඩුවේ සම්පූර්ණ සහය ඇතුව එම ව්‍යාපාරයන් ක්‍රියාත්මක වූවා යයි ප්‍රසිද්ධ රහසක්. මේ නිසාම ශ්‍රී ලාංකීය සමස්ථ මුස්ලීම් ප්‍රජාව ඔවුන් දේශපාලනයෙන් නෙරපා හැරීමට පසුගිය කාල ෙය් ජනාධිපතිවර්ණෙය් කටයුතු කරන ලදී. නමුත් ඒ් රාජපක්ෂලා අද මුස්ලීම් ජනතාව සමඟ අත්වැල් බැඳ ඉෆ්තාර් සංවිධානය කරමින් නැවත ඡන්දය ලබාගැනීම සදහා පිඹුරුපත් සකසමින් සිටී. 

ඒ් කුමණ්ත්‍රණයට අ ෙප් සමහරක් පිරිස් ද හසුව සිටීම ජාතිෙය්ම අවාසනාවකි. (පිංතූර පහතින් Click කරන්න)


2018 රාජපක්ෂ ඉෆ්තාර්


The Forum post is edited by Ibnu Saheer Jun 2
Ibnu Saheer
Ibnu Saheer Jun 2
@ - මුස්ලීම් කාන්තාවට ඉස්ලාම් දහම තුල හිමිවන්නේ සුවිශේෂි ස්ථානයකි. ඇය ස්පර්ෂ කිරීමේ අයිතිය පිලිබදව ඉස්ලාම් දැඩි නීති පනවා ඇත. එසේ තිබියදී මුස්ලීම් කාන්තාවන් පිරිසක් පිරිමීන් ට අතින් අත දෙමින් මේ කරන ක්‍රියාව ඉස්ලාම් විරෝධි මහා පාපක්‍රියාවක් බව මේ පිරිසට නොතේරීම ඛේදජනකය (පිංතූර පහත Click කර නරඹන්න)


අපේ උම්මාව

Ibnu Saheer
Ibnu Saheer Jun 2

@ - ශ්‍රී ලාංකීය මුස්ලීම් දේශපාලඥයින් ආගම දහම හා සංස්කෘතිය පයින් පාගාදමා තමන්ගේ පැවැත්ම උදෙසා තම නායකයන් හමුවේ වැඳ වැටෙන ආකාරය මෙහි දැකබලාගත හැක. (පිංතූර පහත Click කරන්න)

 

අපේ දේශපාලඥයින්
 

The Forum post is edited by Ibnu Saheer Jul 29
Ibnu Saheer
Ibnu Saheer Jun 2

Quote from Ibnu Saheer

@ - ශ්‍රී ලාංකීය මුස්ලීම් සමාජය දරුණු ඛේදවාචකයන්ට හා ජාතිවාදී ප්‍රහාරයන්ට වැඩිපුර ගොදුරු වූ වකවානුවක් වේ නම් එය රාජපක්ෂ පාලන සමයයි. ආණ්ඩුවේ සම්පූර්ණ සහය ඇතුව එම ව්‍යාපාරයන් ක්‍රියාත්මක වූවා යයි ප්‍රසිද්ධ රහසක්. මේ නිසාම ශ්‍රී ලාංකීය සමස්ථ මුස්ලීම් ප්‍රජාව ඔවුන් දේශපාලනයෙන් නෙරපා හැරීමට පසුගිය කාල ෙය් ජනාධිපතිවර්ණෙය් කටයුතු කරන ලදී. නමුත් ඒ් රාජපක්ෂලා අද මුස්ලීම් ජනතාව සමඟ අත්වැල් බැඳ ඉෆ්තාර් සංවිධානය කරමින් නැවත ඡන්දය ලබාගැනීම සදහා පිඹුරුපත් සකසමින් සිටී. 

ඒ් කුමණ්ත්‍රණයට අ ෙප් සමහරක් පිරිස් ද හසුව සිටීම ජාතිෙය්ම අවාසනාවකි. (පිංතූර පහතින් Click කරන්න)


2018 රාජපක්ෂ ඉෆ්තාර්Ibnu Saheer
Ibnu Saheer Jun 2

Quote from Ibnu Saheer @ - මුස්ලීම් කාන්තාවට ඉස්ලාම් දහම තුල හිමිවන්නේ සුවිශේෂි ස්ථානයකි. ඇය ස්පර්ෂ කිරීමේ අයිතිය පිලිබදව ඉස්ලාම් දැඩි නීති පනවා ඇත. එසේ තිබියදී මුස්ලීම් කාන්තාවන් පිරිසක් පිරිමීන් ට අතින් අත දෙමින් මේ කරන ක්‍රියාව ඉස්ලාම් විරෝධි මහා පාපක්‍රියාවක් බව මේ පිරිසට නොතේරීම ඛේදජනකය (පිංතූර පහත Click කර නරඹන්න)


අපේ උම්මාව


Ibnu Saheer
Ibnu Saheer Jun 2

Quote from Ibnu Saheer @ - ශ්‍රී ලාංකීය මුස්ලීම් දේශපාලඥයින් ආගම දහම හා සංස්කෘතිය පයින් පාගාදමා තමන්ගේ පැවැත්ම උදෙසා තම නායකයන් හමුවේ වැඳ වැටෙන ආකාරය මෙහි දැකබලාගත හැක. (පිංතූර පහත Click කරන්න)


අපේ දේශපාලඥයින්


Ibnu Saheer
Ibnu Saheer Jun 2

Quote from Ibnu Saheer

@ - ශ්‍රී ලාංකීය මුස්ලීම් සමාජය දරුණු ඛේදවාචකයන්ට හා ජාතිවාදී ප්‍රහාරයන්ට වැඩිපුර ගොදුරු වූ වකවානුවක් වේ නම් එය රාජපක්ෂ පාලන සමයයි. ආණ්ඩුවේ සම්පූර්ණ සහය ඇතුව එම ව්‍යාපාරයන් ක්‍රියාත්මක වූවා යයි ප්‍රසිද්ධ රහසක්. මේ නිසාම ශ්‍රී ලාංකීය සමස්ථ මුස්ලීම් ප්‍රජාව ඔවුන් දේශපාලනයෙන් නෙරපා හැරීමට පසුගිය කාල ෙය් ජනාධිපතිවර්ණෙය් කටයුතු කරන ලදී. නමුත් ඒ් රාජපක්ෂලා අද මුස්ලීම් ජනතාව සමඟ අත්වැල් බැඳ ඉෆ්තාර් සංවිධානය කරමින් නැවත ඡන්දය ලබාගැනීම සදහා පිඹුරුපත් සකසමින් සිටී. 

ඒ් කුමණ්ත්‍රණයට අ ෙප් සමහරක් පිරිස් ද හසුව සිටීම ජාතිෙය්ම අවාසනාවකි. (පිංතූර පහතින් Click කරන්න)


2018 රාජපක්ෂ ඉෆ්තාර්Ibnu Saheer
Ibnu Saheer Jun 2
බේරුවල මුස්ලිම් ජනපිරිසක් සතුටින් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ සමඟ ජායාරූපයකට පෙනී සිටීම මගින්ද පෙන්නුම් කැරෙන්නේ පෙරහැරේ යාමට ලක ලැහැස්තිවන අන්දමයි.


http://www.vikalpa.org/?p=32563


Quote from Ibnu Saheer
Quote from Ibnu Saheer

@ - ශ්‍රී ලාංකීය මුස්ලීම් සමාජය දරුණු ඛේදවාචකයන්ට හා ජාතිවාදී ප්‍රහාරයන්ට වැඩිපුර ගොදුරු වූ වකවානුවක් වේ නම් එය රාජපක්ෂ පාලන සමයයි. ආණ්ඩුවේ සම්පූර්ණ සහය ඇතුව එම ව්‍යාපාරයන් ක්‍රියාත්මක වූවා යයි ප්‍රසිද්ධ රහසක්. මේ නිසාම ශ්‍රී ලාංකීය සමස්ථ මුස්ලීම් ප්‍රජාව ඔවුන් දේශපාලනයෙන් නෙරපා හැරීමට පසුගිය කාල ෙය් ජනාධිපතිවර්ණෙය් කටයුතු කරන ලදී. නමුත් ඒ් රාජපක්ෂලා අද මුස්ලීම් ජනතාව සමඟ අත්වැල් බැඳ ඉෆ්තාර් සංවිධානය කරමින් නැවත ඡන්දය ලබාගැනීම සදහා පිඹුරුපත් සකසමින් සිටී. 

ඒ් කුමණ්ත්‍රණයට අ ෙප් සමහරක් පිරිස් ද හසුව සිටීම ජාතිෙය්ම අවාසනාවකි. (පිංතූර පහතින් Click කරන්න)


2018 රාජපක්ෂ ඉෆ්තාර්
Ibnu Saheer
Ibnu Saheer Jun 11
https://yahamaga.com/video/view/23


මුස්ලීම් සමාජ අවදානයට

Ibnu Saheer
Ibnu Saheer Jun 11

මොවුන්ගේ ප්‍රාර්ථනයන් කුමක් වන්නට ඇත්ද?

https://www.facebook.com/casim.ibrahim.7/videos/10204661251727603/

Ibnu Saheer
Ibnu Saheer Jun 11

නියම සංහිඳියාව බලාගන්න...

Ibnu Saheer
Ibnu Saheer Jul 15

 

 

Fathima Ramzina Sing Mohideen Beg Song Swade Mata Seethala Sulanga Pawa as requested by Mohomed Saki,

Ibnu Saheer
Ibnu Saheer Jul 23

මේ පිංතූරය පිලිබදව කිසිවක් මා නොදනිමි. මෙම පිරිත් නූල් බැදීම සැබැවක් නම්, ඒ සම්බන්ධයෙන් මුස්ලීම් සමාජය ට බොහෝ දෑ සිතීමට ඉතිරි කොට ඇත. මෙය Editing එකක් නම්, ඒ සම්බන්ධයෙන් ද බොහෝ දෑ සිතීමට ඇත යන්න පමණක් සටහන් කරමි.  

Ibnu Saheer
Ibnu Saheer Jul 25

යහමග ට යොමුකොට තිබූ වීඩියෝවකින් මෙම පිංතූර ලබාගන්නා ලදී. මෙය අප රටේ සිදුවූවක් බවත් පැහැදිලිය. සමස්ථ මුස්ලීම් සමාජය ම විශ්මයට පත්කරවන මෙහි සැබෑව කුමක්ද? යන්නත් මෙම ස්ථානය කුමක්ද? යන්නත් කිසිවකු දන්නේ නම් එය යහමග ට යොමු කරන ලෙස ඉල්ලා සිටිමි. 

The Forum post is edited by Ibnu Saheer Jul 25
Ibnu Saheer
Ibnu Saheer Jul 25
Quote from Ibnu Saheer

යහමග ට යොමුකොට තිබූ වීඩියෝවකින් මෙම පිංතූර ලබාගන්නා ලදී. මෙය අප රටේ සිදුවූවක් බවත් පැහැදිලිය. සමස්ථ මුස්ලීම් සමාජය ම විශ්මයට පත්කරවන මෙහි සැබෑව කුමක්ද? යන්නත් මෙම ස්ථානය කුමක්ද? යන්නත් කිසිවකු දන්නේ නම් එය යහමග ට යොමු කරන ලෙස ඉල්ලා සිටිමි. 

https:///...ce/Shalwar%2BStudio/@6.8794496,79.8601175,3a,75y,8.03h,90t/data%3D*213m4*211e1*213m2*211s3nBGfETRzKK0GaFkslkx3w*212e0*214m2*213m1*211s0x3ae25bc7043cfe0b:0x38c0b21dfb012513?hl%3Den!5sShalwar+Studio+-+Google+Search&imagekey=!1e2!2s3nBGfETRzKK0GaFkslkx3w&sa=X&ved=0ahUKEwis5aaoibrcAhUKT30KHfG3BpEQpx8IrwEwGg
 
Ibnu Saheer
Ibnu Saheer Aug 3

In this Youtube video, we are going to see famous muslim actress in Tamil cinema industry. It covers Kollywood actress like Nadhiya, Sadha, Poorna ( Shamna Kasim ), Sana Althaf, Sana Khan, Nazriya Nazim, Jasmin, Tabu and Shaalin Zoya.

Hindus always work together with Muslim friends in unity in all the business. In the same way, in Tamil Kollywood cinema, there are some famous Muslim actors entertaining us. This YouTube video shows you those Muslim actors working in Tamil cinema industry.

Ibnu Saheer
Ibnu Saheer Aug 20

.


කෙමෙන් කෙමෙන් ඉස්ලාමීය සංස්කෘතියෙන් ඈත්වෙන ඉස්ලාමීය සීමාවන් බිඳලමින් යන මෙවැනි පිරිස් පිලිබදව සමාජයේ වගකිවයුතු සංවිධාන හා පාර්ශවයන් දැඩි අවදානයක් යොමු කලයුතුව ඇත. ඔවුන් නැවත යහමග ගැන්වීමට ක්‍රියාකලයුතුව ඇත. එසේ නොවන්නේ නම්, අනිකුත් ජාතීන් මෙන්ම මුස්ලීම් සමාජය ද ආගම දහම නොහදුනන හිප්පි සමාජයක් වීම නොවැලැක්විය හැක.

The Forum post is edited by Ibnu Saheer Aug 21