ඉස්ලාම් දහම වැලඳ ගැනීම - ලොවපුරා විමසුමක් | Forum

Topic location: Forum home » General » General Chat
Ibnu Saheer
Ibnu Saheer Jun 13
ලොවපුරා ජනප්‍රිය චරිත අද සීඝ්‍රයෙන් ඉස්ලාම් දහම කරා ඇදී එමින් සිටී. මේ මණ්ඩපය තුලින් එලෙස ඔවුන් ඉස්ලාම් දහම වැලඳගත්තේ ඇයිද? යන්නත්, එයට බලපෑ හේතු කාරණා කුමක්ද? යන්නත් ඔවුන්ගේ අදහස් දැක්වීම මෙහි පෙලගසන්නට අදහස් කරමි. 
Share:
Ibnu Saheer
Ibnu Saheer Jun 13

Top Stars Celebrities Convert to Islam Why they chose

Ibnu Saheer
Ibnu Saheer Jun 13

This is jayina. The is a muslim convert.

Ibnu Saheer
Ibnu Saheer Jun 13

Do you believe & trust your god ! | My Convert Story | Islamic Reminder

Ibnu Saheer
Ibnu Saheer Jun 13

Reborn - I can't believe how much I was lied to (Emotional)

Ibnu Saheer
Ibnu Saheer Jun 13

என்னை கவர்ந்த இஸ்லாம் | M.G.Rahim @ Monika 

Ibnu Saheer
Ibnu Saheer Jun 25

Read More...


Myriam Francois converted to Islam & currently taking part in organizations that helping the poor and orphan kids .

The Forum post is edited by Ibnu Saheer Jul 7
Ibnu Saheer
Ibnu Saheer Jul 7

List of converts to Islam


The following is an incomplete list of notable people who converted to Islam from a different religion or no religion. This article addresses only past professions of faith by the individuals listed, and is not intended to address ethnic, cultural, or other considerations. Such cases are noted in their list entries. The list is categorized alphabetically by their former religious affiliation.


Link


The Forum post is edited by Ibnu Saheer Jul 7

Help

සමාජ සත්කාර සේවා
ඔබේ සදකාවන් ලබාදෙන්න...
යහමග පැරණි අඩවියට
ශ්‍රී-කුර්ආන් ශුද්ධ වූ අඩවිය

Racism

ජාතිවාදී ප්‍රහාර