ජාතිවාදී ප්‍රහාරය - අම්පාර ප්‍රහාරය | Forum

Topic location: Forum home » General » General Chat
Ibnu Saheer
Ibnu Saheer May 30
2018/02/26 දින අම්පාර එක්තරා හෝටලයකට මෙම ජාතිවාදී පිරිස් කඩාපැන එහි ආහාරවලට “වඳ පෙති“ දැමූ බවට චෝදනා කොට එම වෙලද සැලට පමණක් නොව අසල වෙනත් වෙළද ආයතනවලට මෙන්ම මුස්ලීම් දේවස්ථානවලට ද විශාල හානියක් සිදු කරන ලදී…
Share:
Ibnu Saheer
Ibnu Saheer Jun 7

අම්පාර සිද්ධීය පදනම් කරගෙන සමාජයේ ඉහල තලයේ සිට පහලම තලය දක්වා සියළු පාර්ශවයන් මුසාව අවියක් කරගෙන ශ්‍රී ලාංකීය මුස්ලීම් ප්‍රජාවට එරෙහිව පුළුල් ව්‍යාපාරයක් දියත් කරමින් සිටී. මෙම මඩ ව්‍යාපාරය තුල කරට කර ස්වාමින් වහන්සේලා සිටීම විශ්මයට කාරණයකි.

Help

සමාජ සත්කාර සේවා
ඔබේ සදකාවන් ලබාදෙන්න...
යහමග පැරණි අඩවියට
ශ්‍රී-කුර්ආන් ශුද්ධ වූ අඩවිය

Racism

ජාතිවාදී ප්‍රහාර