ජාතිවාදී ප්‍රහාරය - අලුත්ගම ප්‍රහාරය | Forum

Ibnu Saheer
Ibnu Saheer May 30
2014/06/15 දින අළුත්ගම හා ඒ අවට ප්‍රදේශවලට සිංහල ජාතිවාදීන් විසින් ඉතා සැලසුම් සහගතව එල්ල කල ප්‍රහාරයන් පිලිබදව සත්‍ය තොරතුරු දැනගැනීමේ අරමුණින් 2014/06/22 දින එම ප්‍රදේශවල සංචාරය කලෙමි. අළුත්ගම හා ඒ අවට පිහිටි කුඩා ගම්මානයන් වන චීනවත්ත, වැලිපිටිය, මිල්ටරිවත්ත හා අධිකාරිගොඩ යන ගම්වල සිදුවී ඇති විනාශයන් එහිදී සියයැසින්ම දැකගැනීමට හැකිවිය.
Share:
Ibnu Saheer
Ibnu Saheer Jun 6

BBC Video

Ibnu Saheer
Ibnu Saheer Jun 6


https://yahamaga.com/photo/useralbum/ibnusaheer/13


Ibnu Saheer
Ibnu Saheer Jun 6

බේරුවල ප්‍රහාරය සදහා ජනතාව කුපීත කල කථාව...

Ibnu Saheer
Ibnu Saheer Jun 6

ප්‍රහාරයට හේතුව...

Ibnu Saheer
Ibnu Saheer Jun 6


කළු ජූනිය