ජාතිවාදී ප්‍රහාරය - ගාල්ල ගිංතොට ප්‍රහාරය | Forum

Ibnu Saheer
Ibnu Saheer May 30
2017/11/17 රාත්‍රියේ ගාල්ල ගිංතොට මුස්ලීම් ජනතාව ඉලක්ක කරගෙන සිංහල ජාතිවාදී කණ්ඩායමක් ප්‍රහාරයක් එල්ල කල අතර මෙයින් විශාල විනාශයක් එම ප්‍රදේශයේ සිදුව ඇත. එම ප්‍රදේශයට පිටින් පැමිණි බූස්ස, රජ්ගම, පියදිගම… වැනි ප්‍රදේශවලින් සංවිධානාත්මකව පැමිණි පිරිස මෙම විනාශය සිදුකොට ඇත.
Share:
Ibnu Saheer
Ibnu Saheer Jun 7


තවත් රූපරාමු - https://yahamaga.com/photo/useralbum/ibnusaheer/8