ජාතිවාදී ප්‍රහාර - අනුරාධපුර ප්‍රහාරය | Forum

Topic location: Forum home » General » General Chat
Ibnu Saheer
Ibnu Saheer May 30
2011/09/10 දින “අනුරාධපුර පුදබිමේ අනවසර පල්ලියක්“ යයි පවසමින් සිංහල රාව ජාතිවාදී කණ්ඩායමක් පැමිණ පොලිසිය බලාසිටියදී එම ගොඩනැඟිල්ල සම්පූර්ණයෙන් කඩාදමන ලදී.
Share:
Ibnu Saheer
Ibnu Saheer Jun 24
අනුරාධපුර ප්‍රහාරය පොලීසිය අධීක්ෂණය කල අකාරය ඉහත රූපරාමු තුලින් පැහැදිලිව පෙනේ...

Help

සමාජ සත්කාර සේවා
ඔබේ සදකාවන් ලබාදෙන්න...
යහමග පැරණි අඩවියට
ශ්‍රී-කුර්ආන් ශුද්ධ වූ අඩවිය

Racism

ජාතිවාදී ප්‍රහාර