ජාතිවාදී ප්‍රහාර - ග්‍රෑන්ඩ්පාස් මුස්ලීම් පල්ලියට ප්‍රහාරය | Forum

Topic location: Forum home » General » General Chat
Ibnu Saheer
Ibnu Saheer May 30
2013/08/10 දින ග්‍රෑන්ඩ්පාස් මුස්ලීම් පල්ලියට එල්ල කල ජාතිවාදී ප්‍රහාරයෙන් පල්ලියට මෙන්ම  ඒ අවට ගොඩනැඟිවලට ද හානියක් සිදුවිය. එම ස්ථානයේ ද පොලිස් නිළධාරීන් සිටියත් ඔවුන්ගෙන් තත්ත්වය සමනය කිරීමට දායකත්වයක් නොලද බවත් පල්ලිය චෝදනා කරයි. පැය හතරකට ආසන්න කාලයක් තුළ පවතී මෙකී ගැටුමේ දී පොලිස් නිලධරයන් ද ඇතුළුව කිහිප‍දෙනෙකු තුවාළ වන ලදී.
Share:

Help

සමාජ සත්කාර සේවා
ඔබේ සදකාවන් ලබාදෙන්න...
යහමග පැරණි අඩවියට
ශ්‍රී-කුර්ආන් ශුද්ධ වූ අඩවිය

Racism

ජාතිවාදී ප්‍රහාර