ජාතිවාදී ප්‍රහාර - දඹුල්ල මුස්ලීම් දේවස්ථානයට ප්‍රහාරය | Forum

Topic location: Forum home » General » General Chat
Ibnu Saheer
Ibnu Saheer May 30
2012/04/19 දින දඹුල්ල හයිරීයා පල්ලිය පැට්රල් බෝම්බ ප්‍රහාරයක් එල්ල කිරීම. හා පසු දින දඹුල්ල රන්ගිරි රජ මහා විහාරාධිපති ඉනාමලුවේ සුමංගල හිමිගේ නායකත්වයෙන් යුත් කණ්ඩායමක් පෙළපාලියක් ලෙස පැමිණ දඹුල්ල හයිරීයා ජුම්ආ දේවස්ථානයට පහර දීම.
Share:

Help

සමාජ සත්කාර සේවා
ඔබේ සදකාවන් ලබාදෙන්න...
යහමග පැරණි අඩවියට
ශ්‍රී-කුර්ආන් ශුද්ධ වූ අඩවිය

Racism

ජාතිවාදී ප්‍රහාර