ජාතිවාදී ප්‍රහාර - යාපනය මුස්ලීම් ජනතාව නෙරපීමේ ප්‍රහාරය | Forum

Topic location: Forum home » General » General Chat
Ibnu Saheer
Ibnu Saheer May 30
1990/10/10 දින කොටි නායක ප්‍රභාකරන් යාපනයේ විසූ 70000 කට අධික මුස්ලීම්වරුන් පැය 24 න් යාපනයෙන් නෙරපීය. ඔවුන් තම සියළු දේපල අතහැර දමා තම උපන් බිමින් පිටත්විය. අදටත් ඔවුන් සරණාගතයින් ලෙස රටේ විවිධ ප්‍රදේශවල ජීවත් වේ.
Share:

Help

සමාජ සත්කාර සේවා
ඔබේ සදකාවන් ලබාදෙන්න...
යහමග පැරණි අඩවියට
ශ්‍රී-කුර්ආන් ශුද්ධ වූ අඩවිය

Racism

ජාතිවාදී ප්‍රහාර