යහමග අඩවි සහය සේවාව - මණ්ඩප සාකච්චා | Forum

Topic location: Forum home » General » General Chat
Ibnu Saheer
Ibnu Saheer May 7
2009 වර්ෂයේ ආරම්භ කරන ලද මෙම අඩවිය අවස්ථා ගණනාවකදීම නව මුහුණුවරයන් ගනිමින් ඔබට වඩාත් සමීපව ඉදිරියට පවත්වාගෙන යමි. ඒ අනුව මෙම යහමග අඩවිය තවදුරටත් ඔබට සමීප කරමින් හා එහි මෙහෙවර වඩ වඩාත් පුළුල් කිරීමේ අරමුණින් මෙම අඩවිය මෙලෙස දැන් ඉදිරිපත් කොට ඇත. 


ඔබට මෙම අඩවිය හා එහි මෙහෙවර සම්බන්ධ කිසියම් ගැටළුවක්, නව යෝජනාවක්, අදහසක් ඇත්නම් මෙහි පහතින් ඉදිරිපත් කිරීමේ හැකියාව ඇත. 

The Forum post is edited by Ibnu Saheer May 30
Share: