ආගම සංස්කෘතිය නාඳුනනා ලෙස සිහිමුර්ජා වූ මුස්ලීම් ජාතිය අවදි කරන්නට... | Forum

Ibnu Saheer
Ibnu Saheer Jun 2 '18

ශ්‍රී ලාංකීය මුස්ලීම් සමාජයේ සමහරක් පිරිසගේ ක්‍රියා කලාපයන් දෙස බලනවිට මොවුන් සිහියෙන්ද? අවසිහියෙන්ද? මේවා කරන්නේ? යයි සිතේ. 

එක් පසකින් පිරිසක් ආගමික හා සංස්කෘතික අයිතීන් දිනාගන්න සමාජය තුල අරඟල කරද්දී තවත් පසෙකින් ඒවා තුට්ටුවකටත් මායිම් නොකොට තම ආගමික සංස්කෘතීන් පාවාදෙමින් ලෞකික ලාභ ප්‍රයෝජන පමණක් එකම අරමුණු කොට ස්වමත ඔස්සේ ජීවත් වන පිරිස් ද සමාජය තුල දකින්නට ලැබේ. 

මෙවැනි පිරිස් සමාජයට අනාවර්ණය කිරීමත්, එම ආගම් විරෝධී ක්‍රියාව පිලිබදව සමාජය දැනුවත් කිරීමත්, එවැනි දෑ නැවත සිදුනොවන ලෙස එය සාකච්චාවට බඳුන් කිරීමත් මෙම මණ්ඩපයේ අරමුණයි...

 

 

The Forum post is edited by Admin Aug 19 '19
Share:
Ibnu Saheer
Ibnu Saheer Jun 2 '18

@ - ශ්‍රී ලාංකීය මුස්ලීම් සමාජය දරුණු ඛේදවාචකයන්ට හා ජාතිවාදී ප්‍රහාරයන්ට වැඩිපුර ගොදුරු වූ වකවානුවක් වේ නම් එය රාජපක්ෂ පාලන සමයයි. ආණ්ඩුවේ සම්පූර්ණ සහය ඇතුව එම ව්‍යාපාරයන් ක්‍රියාත්මක වූවා යයි ප්‍රසිද්ධ රහසක්. මේ නිසාම ශ්‍රී ලාංකීය සමස්ථ මුස්ලීම් ප්‍රජාව ඔවුන් දේශපාලනයෙන් නෙරපා හැරීමට පසුගිය කාල ෙය් ජනාධිපතිවර්ණෙය් කටයුතු කරන ලදී. නමුත් ඒ් රාජපක්ෂලා අද මුස්ලීම් ජනතාව සමඟ අත්වැල් බැඳ ඉෆ්තාර් සංවිධානය කරමින් නැවත ඡන්දය ලබාගැනීම සදහා පිඹුරුපත් සකසමින් සිටී. 

ඒ් කුමණ්ත්‍රණයට අ ෙප් සමහරක් පිරිස් ද හසුව සිටීම ජාතිෙය්ම අවාසනාවකි. (පිංතූර පහතින් Click කරන්න)


2018 රාජපක්ෂ ඉෆ්තාර්


The Forum post is edited by Ibnu Saheer Jun 2 '18
Ibnu Saheer
Ibnu Saheer Jun 2 '18
@ - මුස්ලීම් කාන්තාවට ඉස්ලාම් දහම තුල හිමිවන්නේ සුවිශේෂි ස්ථානයකි. ඇය ස්පර්ෂ කිරීමේ අයිතිය පිලිබදව ඉස්ලාම් දැඩි නීති පනවා ඇත. එසේ තිබියදී මුස්ලීම් කාන්තාවන් පිරිසක් පිරිමීන් ට අතින් අත දෙමින් මේ කරන ක්‍රියාව ඉස්ලාම් විරෝධි මහා පාපක්‍රියාවක් බව මේ පිරිසට නොතේරීම ඛේදජනකය (පිංතූර පහත Click කර නරඹන්න)


අපේ උම්මාව

Ibnu Saheer
Ibnu Saheer Jun 2 '18

@ - ශ්‍රී ලාංකීය මුස්ලීම් දේශපාලඥයින් ආගම දහම හා සංස්කෘතිය පයින් පාගාදමා තමන්ගේ පැවැත්ම උදෙසා තම නායකයන් හමුවේ වැඳ වැටෙන ආකාරය මෙහි දැකබලාගත හැක. (පිංතූර පහත Click කරන්න)

 

අපේ දේශපාලඥයින්
 

The Forum post is edited by Ibnu Saheer Jul 29 '18
Ibnu Saheer
Ibnu Saheer Jun 2 '18

Quote from Ibnu Saheer

@ - ශ්‍රී ලාංකීය මුස්ලීම් සමාජය දරුණු ඛේදවාචකයන්ට හා ජාතිවාදී ප්‍රහාරයන්ට වැඩිපුර ගොදුරු වූ වකවානුවක් වේ නම් එය රාජපක්ෂ පාලන සමයයි. ආණ්ඩුවේ සම්පූර්ණ සහය ඇතුව එම ව්‍යාපාරයන් ක්‍රියාත්මක වූවා යයි ප්‍රසිද්ධ රහසක්. මේ නිසාම ශ්‍රී ලාංකීය සමස්ථ මුස්ලීම් ප්‍රජාව ඔවුන් දේශපාලනයෙන් නෙරපා හැරීමට පසුගිය කාල ෙය් ජනාධිපතිවර්ණෙය් කටයුතු කරන ලදී. නමුත් ඒ් රාජපක්ෂලා අද මුස්ලීම් ජනතාව සමඟ අත්වැල් බැඳ ඉෆ්තාර් සංවිධානය කරමින් නැවත ඡන්දය ලබාගැනීම සදහා පිඹුරුපත් සකසමින් සිටී. 

ඒ් කුමණ්ත්‍රණයට අ ෙප් සමහරක් පිරිස් ද හසුව සිටීම ජාතිෙය්ම අවාසනාවකි. (පිංතූර පහතින් Click කරන්න)


2018 රාජපක්ෂ ඉෆ්තාර්Ibnu Saheer
Ibnu Saheer Jun 2 '18

Quote from Ibnu Saheer @ - මුස්ලීම් කාන්තාවට ඉස්ලාම් දහම තුල හිමිවන්නේ සුවිශේෂි ස්ථානයකි. ඇය ස්පර්ෂ කිරීමේ අයිතිය පිලිබදව ඉස්ලාම් දැඩි නීති පනවා ඇත. එසේ තිබියදී මුස්ලීම් කාන්තාවන් පිරිසක් පිරිමීන් ට අතින් අත දෙමින් මේ කරන ක්‍රියාව ඉස්ලාම් විරෝධි මහා පාපක්‍රියාවක් බව මේ පිරිසට නොතේරීම ඛේදජනකය (පිංතූර පහත Click කර නරඹන්න)


අපේ උම්මාව


Ibnu Saheer
Ibnu Saheer Jun 2 '18

Quote from Ibnu Saheer @ - ශ්‍රී ලාංකීය මුස්ලීම් දේශපාලඥයින් ආගම දහම හා සංස්කෘතිය පයින් පාගාදමා තමන්ගේ පැවැත්ම උදෙසා තම නායකයන් හමුවේ වැඳ වැටෙන ආකාරය මෙහි දැකබලාගත හැක. (පිංතූර පහත Click කරන්න)


අපේ දේශපාලඥයින්


Ibnu Saheer
Ibnu Saheer Jun 2 '18

Quote from Ibnu Saheer

@ - ශ්‍රී ලාංකීය මුස්ලීම් සමාජය දරුණු ඛේදවාචකයන්ට හා ජාතිවාදී ප්‍රහාරයන්ට වැඩිපුර ගොදුරු වූ වකවානුවක් වේ නම් එය රාජපක්ෂ පාලන සමයයි. ආණ්ඩුවේ සම්පූර්ණ සහය ඇතුව එම ව්‍යාපාරයන් ක්‍රියාත්මක වූවා යයි ප්‍රසිද්ධ රහසක්. මේ නිසාම ශ්‍රී ලාංකීය සමස්ථ මුස්ලීම් ප්‍රජාව ඔවුන් දේශපාලනයෙන් නෙරපා හැරීමට පසුගිය කාල ෙය් ජනාධිපතිවර්ණෙය් කටයුතු කරන ලදී. නමුත් ඒ් රාජපක්ෂලා අද මුස්ලීම් ජනතාව සමඟ අත්වැල් බැඳ ඉෆ්තාර් සංවිධානය කරමින් නැවත ඡන්දය ලබාගැනීම සදහා පිඹුරුපත් සකසමින් සිටී. 

ඒ් කුමණ්ත්‍රණයට අ ෙප් සමහරක් පිරිස් ද හසුව සිටීම ජාතිෙය්ම අවාසනාවකි. (පිංතූර පහතින් Click කරන්න)


2018 රාජපක්ෂ ඉෆ්තාර්Ibnu Saheer
Ibnu Saheer Jun 2 '18
බේරුවල මුස්ලිම් ජනපිරිසක් සතුටින් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ සමඟ ජායාරූපයකට පෙනී සිටීම මගින්ද පෙන්නුම් කැරෙන්නේ පෙරහැරේ යාමට ලක ලැහැස්තිවන අන්දමයි.


http://www.vikalpa.org/?p=32563


Quote from Ibnu Saheer
Quote from Ibnu Saheer

@ - ශ්‍රී ලාංකීය මුස්ලීම් සමාජය දරුණු ඛේදවාචකයන්ට හා ජාතිවාදී ප්‍රහාරයන්ට වැඩිපුර ගොදුරු වූ වකවානුවක් වේ නම් එය රාජපක්ෂ පාලන සමයයි. ආණ්ඩුවේ සම්පූර්ණ සහය ඇතුව එම ව්‍යාපාරයන් ක්‍රියාත්මක වූවා යයි ප්‍රසිද්ධ රහසක්. මේ නිසාම ශ්‍රී ලාංකීය සමස්ථ මුස්ලීම් ප්‍රජාව ඔවුන් දේශපාලනයෙන් නෙරපා හැරීමට පසුගිය කාල ෙය් ජනාධිපතිවර්ණෙය් කටයුතු කරන ලදී. නමුත් ඒ් රාජපක්ෂලා අද මුස්ලීම් ජනතාව සමඟ අත්වැල් බැඳ ඉෆ්තාර් සංවිධානය කරමින් නැවත ඡන්දය ලබාගැනීම සදහා පිඹුරුපත් සකසමින් සිටී. 

ඒ් කුමණ්ත්‍රණයට අ ෙප් සමහරක් පිරිස් ද හසුව සිටීම ජාතිෙය්ම අවාසනාවකි. (පිංතූර පහතින් Click කරන්න)


2018 රාජපක්ෂ ඉෆ්තාර්
Ibnu Saheer
Ibnu Saheer Jun 11 '18
https://yahamaga.com/video/view/23


මුස්ලීම් සමාජ අවදානයට

Ibnu Saheer
Ibnu Saheer Jun 11 '18

මොවුන්ගේ ප්‍රාර්ථනයන් කුමක් වන්නට ඇත්ද?

https://www.facebook.com/casim.ibrahim.7/videos/10204661251727603/

Ibnu Saheer
Ibnu Saheer Jun 11 '18

නියම සංහිඳියාව බලාගන්න...

Ibnu Saheer
Ibnu Saheer Jul 15 '18

 

 

Fathima Ramzina Sing Mohideen Beg Song Swade Mata Seethala Sulanga Pawa as requested by Mohomed Saki,

Ibnu Saheer
Ibnu Saheer Jul 23 '18

මේ පිංතූරය පිලිබදව කිසිවක් මා නොදනිමි. මෙම පිරිත් නූල් බැදීම සැබැවක් නම්, ඒ සම්බන්ධයෙන් මුස්ලීම් සමාජය ට බොහෝ දෑ සිතීමට ඉතිරි කොට ඇත. මෙය Editing එකක් නම්, ඒ සම්බන්ධයෙන් ද බොහෝ දෑ සිතීමට ඇත යන්න පමණක් සටහන් කරමි.  

Ibnu Saheer
Ibnu Saheer Jul 25 '18


යහමග ට යොමුකොට තිබූ වීඩියෝවකින් මෙම පිංතූර ලබාගන්නා ලදී. මෙය අප රටේ සිදුවූවක් බවත් පැහැදිලිය. සමස්ථ මුස්ලීම් සමාජය ම විශ්මයට පත්කරවන මෙහි සැබෑව කුමක්ද? යන්නත් මෙම ස්ථානය කුමක්ද? යන්නත් කිසිවකු දන්නේ නම් එය යහමග ට යොමු කරන ලෙස ඉල්ලා සිටිමි. 

The Forum post is edited by Ibnu Saheer Aug 27 '19
Ibnu Saheer
Ibnu Saheer Jul 25 '18
Quote from Ibnu Saheer


යහමග ට යොමුකොට තිබූ වීඩියෝවකින් මෙම පිංතූර ලබාගන්නා ලදී. මෙය අප රටේ සිදුවූවක් බවත් පැහැදිලිය. සමස්ථ මුස්ලීම් සමාජය ම විශ්මයට පත්කරවන මෙහි සැබෑව කුමක්ද? යන්නත් මෙම ස්ථානය කුමක්ද? යන්නත් කිසිවකු දන්නේ නම් එය යහමග ට යොමු කරන ලෙස ඉල්ලා සිටිමි. 

https:///...ce/Shalwar%2BStudio/@6.8794496,79.8601175,3a,75y,8.03h,90t/data%3D*213m4*211e1*213m2*211s3nBGfETRzKK0GaFkslkx3w*212e0*214m2*213m1*211s0x3ae25bc7043cfe0b:0x38c0b21dfb012513?hl%3Den!5sShalwar+Studio+-+Google+Search&imagekey=!1e2!2s3nBGfETRzKK0GaFkslkx3w&sa=X&ved=0ahUKEwis5aaoibrcAhUKT30KHfG3BpEQpx8IrwEwGg
 
The Forum post is edited by Ibnu Saheer Aug 27 '19
Ibnu Saheer
Ibnu Saheer Aug 3 '18

In this Youtube video, we are going to see famous muslim actress in Tamil cinema industry. It covers Kollywood actress like Nadhiya, Sadha, Poorna ( Shamna Kasim ), Sana Althaf, Sana Khan, Nazriya Nazim, Jasmin, Tabu and Shaalin Zoya.

Hindus always work together with Muslim friends in unity in all the business. In the same way, in Tamil Kollywood cinema, there are some famous Muslim actors entertaining us. This YouTube video shows you those Muslim actors working in Tamil cinema industry.

Ibnu Saheer
Ibnu Saheer Aug 20 '18

.


කෙමෙන් කෙමෙන් ඉස්ලාමීය සංස්කෘතියෙන් ඈත්වෙන ඉස්ලාමීය සීමාවන් බිඳලමින් යන මෙවැනි පිරිස් පිලිබදව සමාජයේ වගකිවයුතු සංවිධාන හා පාර්ශවයන් දැඩි අවදානයක් යොමු කලයුතුව ඇත. ඔවුන් නැවත යහමග ගැන්වීමට ක්‍රියාකලයුතුව ඇත. එසේ නොවන්නේ නම්, අනිකුත් ජාතීන් මෙන්ම මුස්ලීම් සමාජය ද ආගම දහම නොහදුනන හිප්පි සමාජයක් වීම නොවැලැක්විය හැක.

The Forum post is edited by Ibnu Saheer Aug 21 '18
Ibnu Saheer
Ibnu Saheer Nov 1 '18ජාතියේ අවාසනාව...


The Forum post is edited by Ibnu Saheer Dec 13 '19
Ibnu Saheer
Ibnu Saheer Apr 27 '19

පසුගිය 21 දින ශ්‍රී ලාංකාව තුල විවිධ ප්‍රදේශයන් හි මරාගෙන මැරුණූ IS සංවිධානයේ සාමාජිකයන් යැයි පැවැසෙන මොවුන් අද සමස්ථ ශ්‍රී ලාංකීය සමාජයට ම උරුම කොට ඇත්තේ අවාසනාවන්ත තත්වයකි. ඉස්ලාමීය මුහුණූවරක් ලබාදෙමින් ලෝකය ඉදිරියේ ක්‍රියාත්මක වන මොවුන්ගේ ක්‍රියාකලාපයන් දෙස බලනවිට මොවුනට හා ඉස්ලාම් දහම ට කිසිදු සම්බන්ධයක් නොමැති බව පැහැදිලිව පෙනෙන්නට ඇත. 

ඔවුන්ට ලබාදුන් වැරදි මඟපෙන්වීමත් ඉස්ලාමීය ඉගෙන්වීම නිසිලෙස අවබෝධ කර නොගැනීමේ විපාකයත් අද සමස්ථ ශ්‍රීලාංකීය සමාජයම අත්විඳිමින් සිටී. 


The Forum post is edited by Ibnu Saheer Dec 13 '19
Pages: 1 2 »

Write to Yahamaga

මෙහි Click කරන්න

Parallel Sites

Blogs

Ibnu Saheer
කල්මූනේ මහ්මුද් කාන්තා විදුහලේ ඉගෙනුම ලබන සිසුවිය වන ෆාතිමා ශෙරීන් ඉනාමුල්ලා ඉන්දුනීසියාවේ පැවති ජාත... more
Ibnu Saheer 11 hours ago
Ibnu Saheer
මිහිමත වෙසෙන ඕනෑම කෙනෙකුහට තම උපන් බිම කෙරෙහි ආදරයක්, ආකාර්ෂණයක් හා හැඟීමක් පැවතීම සාමාන්‍ය කාරණයකි.... more
Ibnu Saheer
ජාතික හා ජාත්‍යන්තර මට්ටමින් සුවිශේෂි දිනයන් පිලිබදව කරන ඉස්ලාමීය විමසුම මේ ලිපිය යටතේ පෙලගැසීම සිදු... more

Forum Topics

Ibnu Saheer
මෙය ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිවරයෙකු, 2020/1/21 දින පාර්ලිමේන්තු සභාව ඉදිරියේ කල...
Ibnu Saheer 11 hours ago
Ibnu Saheer
සියළු සත්වයෝ සුවපත් වෙත්වා..! - මේ බෞද්ධ ප්‍රතිපදාවයි. නමුත් ලොව එකම බෞද්ධ රටේ එම ප්‍රතිපාදව... More
'':
fade
slide
Rating: