ඉස්ලාම් දහම වැලඳ ගැනීම - ලොවපුරා විමසුමක් | Forum

Topic location: Forum home » General » General Chat
Ibnu Saheer
Ibnu Saheer Jun 13
ලොවපුරා ජනප්‍රිය චරිත අද සීඝ්‍රයෙන් ඉස්ලාම් දහම කරා ඇදී එමින් සිටී. මේ මණ්ඩපය තුලින් එලෙස ඔවුන් ඉස්ලාම් දහම වැලඳගත්තේ ඇයිද? යන්නත්, එයට බලපෑ හේතු කාරණා කුමක්ද? යන්නත් ඔවුන්ගේ අදහස් දැක්වීම මෙහි පෙලගසන්නට අදහස් කරමි. 
Share:
Ibnu Saheer
Ibnu Saheer Jun 13

Top Stars Celebrities Convert to Islam Why they chose

Ibnu Saheer
Ibnu Saheer Jun 13

This is jayina. The is a muslim convert.

Ibnu Saheer
Ibnu Saheer Jun 13

Do you believe & trust your god ! | My Convert Story | Islamic Reminder

Ibnu Saheer
Ibnu Saheer Jun 13

Reborn - I can't believe how much I was lied to (Emotional)

Ibnu Saheer
Ibnu Saheer Jun 13

என்னை கவர்ந்த இஸ்லாம் | M.G.Rahim @ Monika